FI SV EN

Den offentliga ekonomin

Den offentliga ekonomin består av offentliga samfund, som inkluderar staten, kommunerna och samkommunerna, landskapet Åland och lagstadgade arbetspensionsbolag och -anstalter och andra socialskyddsfonder.

Till statens ekonomi hör ekonomin inom statsbudgeten och de statliga fonder som står utanför budgetekonomin. Statens pensionsfond räknas dock till socialskyddsfonderna. I nationalräkenskaperna räknas även bl.a. universiteten, statens investmentbolag Solidium och Yleisradio Oy till den statliga sektorn.

Finansministeriets uppgift är att sköta statsfinanserna. Finansministeriet bereder årligen ett förslag till följande års statsbudget. Om det sker betydande förändringar i statens inkomster och utgifter under budgetåret bereds en eller flera tilläggsbudgetar.

Finansministeriet svarar även för beredningen av de kommande årens statsfinansiella ramar. Ramen sätter tak för utgifterna i statsbudgetarna. Systemet med ramar skapar förutsägbarhet i den ekonomiska politiken.

Den kommunala ekonomin omfattar kommunernas och samkommmunernas ekonomi. Grundlagen garanterar kommunerna ett omfattande självstyre, vars centrala innehåll utgörs av beskattningsrätten samt rätten att besluta om den egna medelsförvaltningen. Kommunerna beslutar självständigt om kommunalskattesatsen samt om fastighetsskattesatsen inom intervaller som fastställts av riksdagen. De ekonomiska skillnaderna kommunerna emellan utjämnas genom statsandelssystemet. Kommunerna får också en av riksdagens fastställd del av samfundsskatteintäkterna.

En väsentlig del av socialskyddet finansieras med medel ur socialskydds- och arbetspensionsfonderna. Förmånerna finansieras genom lönebaserade socialskydds- och socialförsäkringsavgifter samt genom allmänna skattemedel Staten garanterar tillräcklig finansiering av folkpensions-, sjukförsäkrings- och företagspensionssystemen. Storleken av socialskyddsavgifterna och arbetsgivares och försäkrades sjukförsäkringsavgift bestäms i lag. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen avgifternas storlek. Arbetslöshetsskydds- och pensionssystemen har inbyggda s.k. konjunkturbuffertar som är avsedda att dämpa höjningar av försäkringsavgifterna vid en försvagad ekonomisk utveckling.

 

Kontaktinformation

Budgetrådet
Johanna von Knorring
tfn 02955 30232
[email protected]