FI SV EN

Den offentliga ekonomin

Den offentliga ekonomin består av offentliga samfund, vilka inkluderar bland annat staten, välfärdsområdena, kommunerna och samkommunerna, landskapet Åland, lagstadgade arbetspensionsbolag och arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder.

Statsfinanserna omfattar ekonomin inom statsbudgeten och de statliga fonder som står utanför den. Statens pensionsfond räknas dock till socialskyddsfonderna. I nationalräkenskaperna omfattar statsförvaltningssektorn även bl.a. universiteten, statens placeringsbolag Solidium Oy och Rundradion Ab.

Skötseln av statens penningärenden hör till finansministeriets uppgifter. Finansministeriet bereder årligen ett förslag till statsbudget för det följande året. Om det under budgetåret sker betydande förändringar i statens inkomster och utgifter, upprättas en eller flera tilläggsbudgetar.

Finansministeriet svarar också för beredningen av planen för de offentliga finanserna och det rambeslut för de kommande åren som ingår i planen. Planen för de offentliga finanserna är regeringens beslutshandling som består av beslut som gäller den finanspolitiska linjen, den offentliga ekonomin i sin helhet samt undersektorer inom den offentliga ekonomin. Ramarna för statsfinanserna begränsar statens budgetutgifter och gör också den ekonomiska politiken mer förutsägbar. 

Välfärdsområdena svarar för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Finland. Ett välfärdsområde är ett offentligrättsligt samfund som är separat från kommunerna och staten och som har självstyrelse inom sitt område. Välfärdsområdena finansierar sin verksamhet huvudsakligen med statlig finansiering, och de har ingen beskattningsrätt. Välfärdsområdena kan dessutom ta ut klientavgifter och andra användaravgifter.

Den kommunala ekonomin omfattar kommunernas och samkommunernas ekonomi. Grundlagen garanterar kommunerna en omfattande självstyrelse. Till dess centrala innehåll hör beskattningsrätt och kommunernas rätt att besluta om den egna användningen av medel. Kommunerna beslutar självständigt om kommunalskattens skattesats och fastighetsskattesatsen inom det variationsintervall som riksdagen fastslår. De ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna utjämnas genom statsandelssystemet. Kommunerna får därutöver en av riksdagen fastställd andel av intäkterna av samfundsskatten.

Socialskydds- och arbetspensionssystemen finansierar en central del av medborgarnas sociala trygghet. Förmånerna finansieras med socialskydds- och socialförsäkringsavgifter som baserar sig på förvärvsinkomster samt med allmänna skattemedel. Staten garanterar tillräcklig finansiering av folkpensions-, sjukförsäkrings- och företagarpensionssystemen. Storleken på socialskyddsavgifterna samt arbetsgivarens och den försäkrades sjukförsäkringspremie bestäms genom lag. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen avgifternas storlek. Utkomstskydds- och pensionssystemet har konjunkturbuffertar som håller tillbaka ökningen av försäkringspremierna om den ekonomiska utvecklingen försvagas.

Kontaktinformation

Budgetrådet
Annika Klimenko
tfn 02955 30180
annika.klimenko(at)gov.fi