Utvärdering av den interna kontrollen

Statliga organisationer ska i sin verksamhetsberättelse inkludera en utvärdering av den interna kontrollens och riskhanteringens ändamålsenlighet och tillräcklighet. Utvärderingen ska också innehålla ett uttalande om den interna kontrollens tillstånd och de viktigaste utvecklingsbehoven.

Man har berett en utvärderingsram till stöd för utvärderingen av den interna kontrollen. Utvärderingsramen är ett verktyg med hjälp av vilket statens ämbetsverk och inrättningar kan bedöma läget med den interna kontrollen och riskhanteringen.

Blotta ramen ger inte någon information om läget med den interna kontrollen. Vid utvärderingen av den interna kontrollen ska man alltid använda både kvantitativ information och sakkunnig kvalitativ prövning. Utvärderingsramen har fem delområden som till stor del baserar sig på en allmänt godkänd referensram (COSO).

Utvärderingsområdena är

  • styrningsmiljön
  • riskbedömningen
  • kontrollåtgärderna
  • information och kommunikation
  • övervakning/uppföljning.

Förordningen om statsbudgeten (Finlex)

Kontaktuppgifter

Esko Mustonen
biträdande controller vid statsrådet
tfn 02955 30345
esko.mustonen(at)gov.fi

Heli Iirola
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30241
heli.iirola(at)gov.fi