Utvärdering av den interna kontrollen

Enligt 65 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) ska den verksamhetsberättelse som ingår i bokföringsenhetens bokslut innehålla en utvärdering av ändamålsenligheten och tillräckligheten när det gäller den interna kontrollen och den riskhantering som ingår i den samt ett utlåtande på basis av detta om den interna kontrollens tillstånd och de viktigaste utvecklingsbehoven.

Man har berett utvärderingsram till stöd för utvärderingen av den interna kontrollen. Utvärderingsramen är ett verktyg med vars hjälp man kan utvärdera läget för den interna kontrollen och riskhanteringen vid varje statlig ämbetsverk och inrättning. Utvärderingsramen har sex utvärderingsområden som till stor del baserar sig på en allmänt godkänd referensram (COSO). Utvärderingsområdena är:

  • styrningsmiljön
  • riskbedömningen
  • tillsynsåtgärderna
  • informationen och kommunikationen
  • uppföljningsåtgärderna

Kontaktuppgifter

Esko Mustonen
biträdande controller vid statsrådet
tfn 02955 30345
[email protected]

Heli Iirola
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30241
[email protected]