Skatteavtal

Finansministeriet bereder de skattefördrag som binder Finland. Fördragen inkluderar bland annat inkomstskatteavtal, arvs- och gåvoskatteavtal, avtal om informationsutbyte samt om myndighetshandräckning. Initiativet till avtalsförhandlingar kan komma antingen direkt eller indirekt från näringslivet eller enskilda företag.

Beskattningsrätten mellan avtalsstaterna definieras genom inkomstskatteavtalen samt arvs- och gåvoskatteavtalen. Finlands primära avsikt är att eliminera dubbelbeskattning. Det sekundära målet är att förverkliga enkel beskattning. Den nationella lagstiftningen definierar omfattningen av Finlands beskattningsrätt, men skatteavtalen kan inskränka på den beskattningsrätt som baserar sig på nationell lagstiftning.

Genom avtal om informationsutbyte kommer man överens om utbyte av beskattningsinformation mellan avtalsstaternas myndigheter, så att myndigheterna får den information som behövs för den nationella beskattningen. I handräckningsavtal överenskoms dessutom om indrivning av skatter, tillkännagivande av skattehandlingar, synkroniserade skattegranskningar och delaktighet i skattegranskningar i andra stater.

De gällande skatteavtalen finns i Finlex:

Skatteavtal (Finlex)

Undertecknade avtal

Avtalen publiceras i fördragsseriens avtalsserie efter att de trätt i kraft. En elektronisk version publiceras i databanken Finlex. Nedan finns några avtalstexter som redan undertecknats, men som inte ännu trätt i Kraft.

Frankrike: Skatteavtalet mellan Finland och Frankrike undertecknades den 4 april 2023.

Avtal mellan Finland och Frankrike (på finska och franska)

Iran: Skatteavtalet mellan Finland och Iran undertecknades den 7 februari 2022.

Avtal mellan Finland och Iran (på finska)

Avtal mellan Finland och Iran (på engelska)

Portugal: Det nya skatteavtalet mellan Finland och Portugal undertecknades den 7 november 2016. Riksdagen har redan godkänt avtalet, men avtalet är inte i kraft ännu emedan Portugal inte överlämnat avtalet för behandling i parlamentet.

Avtal mellan Finland och Portugal

Promemorior

Information om avtal som ingåtts med stöd av avtal och som har allmän betydelse och som ingåtts av behöriga myndigheter publiceras i regel i författningssamlingens fördragsserie. På denna sida finns de samförståndsavtal som finansministeriet ingått i egenskap av behörig myndighet och som inte har publicerats i fördragsserien samt uppgifter om de ömsesidiga avtal som finansministeriet ingått i egenskap av behörig myndighet.

Thailand: De behöriga myndigheterna i Finland och Thailand har genom skriftväxling ingått ett ömsesidigt avtal enligt vilket artikel 11.4 i avtalet också omfattar Finlands exportkredit (Finnish Export Credit plc.) och Thailands motsvarande inrättning (Export – Import Bank of Thailand). Detta tillämpas från och med 1 januari 2001.

Ryssland:

Memorandum of understanding 13.4.2000 (på engelska)

Samförståndspromemoria 13.4.2000 (på finska)

Memorandum of understanding 9.11.2004 (på engelska)

Skatteavtalet med Ryssland (Samförståndspromemoria 9.11.2004) (på finska)