EN FI SV

Skatteavtal

Finansministeriet bereder de skattefördrag som binder Finland. Fördragen inkluderar bland annat inkomstskatteavtal, arvs- och gåvoskatteavtal, avtal om informationsutbyte samt om myndighetshandräckning. Initiativet till avtalsförhandlingar kan komma antingen direkt eller indirekt från näringslivet eller enskilda företag.

Beskattningsrätten mellan avtalsstaterna definieras genom inkomstskatteavtalen samt arvs- och gåvoskatteavtalen. Finlands primära avsikt är att eliminera dubbelbeskattning. Det sekundära målet är att förverkliga enkel beskattning. Den nationella lagstiftningen definierar omfattningen av Finlands beskattningsrätt, men skatteavtalen kan inskränka på den beskattningsrätt som baserar sig på nationell lagstiftning.

Genom avtal om informationsutbyte kommer man överens om utbyte av beskattningsinformation mellan avtalsstaternas myndigheter, så att myndigheterna får den information som behövs för den nationella beskattningen. I handräckningsavtal överenskoms dessutom om indrivning av skatter, tillkännagivande av skattehandlingar, synkroniserade skattegranskningar och delaktighet i skattegranskningar i andra stater.

Finlands skatteavtalssituation 2.1.2019

Officiella versioner av avtalen finns i Finlands författningsförsamlings fördragsserie. Avtalen finns i elektronisk form i Statens författningsdatabas Finlex under statsfördragen och hittas med hjälp av fördragsserienumret i författningssamlingen (t.ex. 84/1997).

Skatteavtal (Finlex)

Ikraftträdande och tidpunkten för tillämpning av vissa skatteavtal som Finland har ingått

Nya finska skatteavtal med Portugal, Spanien och de nordiska länderna (27.11.2019)

Protokoll mellan de nordiska länderna

Skatteavtal mellan Finland och Spanien

Undertecknade avtal

Tyskland: Ett protokoll mellan Finland och Tyskland för att ändra dubbelbeskattningsavtalet mellan länderna undertecknades den 18 november 2019.

Protokoll mellan Finland och Tyskland