Statsförvaltningens produktivitetsprogram

Regeringen genomför statsförvaltningens produktivitetsprogram som stöder regeringens hållbarhetsmål för den offentliga ekonomin. Målet är att effektivisera den offentliga sektorns verksamhet med 243 miljoner euro från och med 2027.

En arbetsgrupp har berett programmet under ledning av finansministeriet sedan hösten 2023. Alla ministerier har företrädare i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har utrett hur de reformer som kommer att beröra flera förvaltningsområden samtidigt påverkar ämbetsverkens omkostnader.

Varje förvaltningsområde utarbetar ett eget produktivitetsprogram. Centraliserade besparingar förverkligas genom strukturella reformer: Myndighetskommunikationen är i fortsättningen i första hand digital, och lokalprogrammet effektiviserar användningen av lokaler inom den offentliga sektorn. Största delen av besparingarna uppstår genom åtgärder som förvaltningsområdena definierar i sina egna produktivitetsprogram.

Åtgärderna i produktivitetsprogrammet börjar ha effekt 2025. De genomförs fullt ut 2027 och uppnår då också det fulla sparbeloppet. Finanspolitiska ministerutskottet följer genomförandet under hela valperioden och beslutar vid behov om ändringar i programmet.

Investeringsprojekt som ökar produktiviteten kan finansieras med ett centraliserat anslag under produktivitetsmomentet.

Ytterligare information:

Mika Niemelä, budgetchef, tfn 0295 530 525