Statsandelen för kommunal basservice

Statsandelen för kommunal basservice är den mest betydande delen av statsandelssystemet. Statsandelen för kommunal basservice är kalkylerad, och den baserar sig på kommuninvånarnas servicebehov och omständighetsfaktorer. Kalkylmässigheten betyder att beloppet av statsandelen inte påverkas av hur kommunen ordnar sin serviceverksamhet och hur mycket den använder medel för den.

Statsandelen för kommunal basservice omfattar följande uppgiftsområden:

 • social- och hälsovården
 • förskolepedagogiken (dagvården)
 • förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
 • biblioteken
 • allmänna kulturverksamheten (invånarbaserad)
 • grundläggande utbildningen inom konst (invånarbaserad).

Statsandelen för kommunal basservice samordnar finansieringen av kommunal basservice, den utökar det förvaltningsgränsöverskridande samarbetet och poängterar statsandelarnas allmänna täckning.

Grundstrukturen hos statsandelssystemet

Statsandelsprocenten för kommunal basservice beskriver kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna på riksplan. Års 2020 statsandelsprocent är 25,46. Statsandelsprocenten för en enskild kommun beräknas genom att man från kommunens kalkylerade grund/kostnad drar av kommunens självfinansieringsandel, som är lika stor (€/invånare) för samtliga kommuner.

I statsandelen för kommunal basservice som beviljas kommunerna beaktas även följande faktorer:

 • tilläggsdelarna: avsides läge, självförsörjning i fråga om arbetsplatser, kommun inom samernas hembygdsområde
 • avdrag och tillägg på statsandelen
 • utjämning av systemförändringar
 • utjämning av statsandelen på grund av skatteinkomster

De ovan nämnda faktorerna påverkar beloppet för statsandelen som sådana, vilket betyder att kommunens självfinansieringsandel inte dras av från det.

Koncentrerad betalning

Statsandelen betalas koncentrerat som ett helhetsbelopp av statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltningen senast den 11 varje månad.

Utbetalningen av statsandelar inkluderar följande poster:

 • statsandelen för kommunal basservice
 • hemkommunersättningarna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
 • finansiering i enlighet med lagen om finansiering av undervisningsverksamheten

Mottagarna tillställs en specificering av statsandelarna i samband med besluten om statsandelarna.

Det nuvarande statsandelssystemet trädde i kraft vid ingången av 2015 (lagen om statsandel för kommunal basservice 1704/2009).

Statsandelsbesluten och -beräkningarna

Lagstiftning som gäller statsandelarna

Annanstans på webben

Kontaktuppgifter

Markku Nissinen, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530314  


Jussi Lammassaari, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530060