Statsandelen för kommunal basservice

Statsandelen för kommunal basservice är kalkylmässig och består av utjämning av kostnadsskillnader och utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Utjämningen av kostnadsskillnader baserar sig på kommuninvånarnas servicebehov och på omständigheter som beskrivs i systemet med hjälp av olika statsandelskriterier. 

Utjämningen på basis av skatteinkomsterna antingen ökar eller minskar kommunens statsandel beroende på om kommunens kalkylerade skatteinkomst är större eller mindre än genomsnittet. 

Den statsandel som beviljas kommunen påverkas inte av hur kommunen ordnar sin serviceverksamhet och hur mycket pengar den använder för den.

Statsandelen för kommunal basservice omfattar följande uppgiftsområden:

 • småbarnspedagogik 
 • förskoleundervisning och grundläggande utbildning
 • bibliotek
 • allmänna kulturväsendet (invånarbaserat)
 • grundläggande undervisning i konst (invånarbaserat).

Statsandelssystemets struktur

Statsandelsprocenten för kommunal basservice beskriver kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna på riksnivå. Statsandelen för en kommun fås när kommunens självfinansieringsandel, som per invånare räknat är lika stor i alla kommuner, dras av från kommunens kalkylerade kostnader.

I den statsandel för kommunal basservice som beviljas kommunerna beaktas dessutom följande faktorer:

 • tilläggsdelar: Fjärrort, självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser, kommun inom samernas hembygdsområde, främjande av hälsa och välfärd och ökning av invånarantalet
 • minskningar och ökningar av statsandelen
 • utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna.

Faktorerna inverkar som sådana på statsandelsbeloppet, dvs. kommunens självfinansieringsandel dras, till skillnad från de kalkylmässiga kostnaderna, inte av från dessa faktorer.

Utbetalningen en helhet

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning betalar ut statsandelarna månatligen senast den 11 dagen i månaden.

Utbetalningen av statsandelar innehåller följande poster:

 • statsandel för kommunal basservice
 • hemkommunersättning för förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen
 • kompensation för skatteförluster
 • statsandelen för undervisning och kultur.

Betalningsspecifikationen över de poster som ingår i utbetalningen av statsandelarna sänds till betalningsmottagarna i samband med statsandelsbesluten.

Kalkylerna över statsandelarna

Bestämmelserna om statsandelar

På andra webbplatser

Kontakt

Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi
Unna Heimberg, finansexpert, tfn 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi
Lauri Piirainen, finansexpert, tfn 02955 30521, lauri.piirainen(a)gov.fi