Beslutsfattandet inom välfärdsområdet

Välfärdsområdena har självstyrelse. Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet utövas av välfärdsområdesfullmäktige som väljs genom direkta val. Regionfullmäktige beslutar bl.a. om välfärdsområdesstrategin, välfärdsområdets förvaltningsstadga samt om välfärdsområdets budget och ekonomiplan, principerna för ägarstyrningen och koncerndirektivet samt godkännandet av bokslutet och ansvarsfriheten för välfärdsområdet.

Välfärdsområdesfullmäktige kan delegera befogenheter till andra organ, förtroendevalda och tjänsteinnehavare  i välfärdsområdet. Befogenheter får emellertid inte överföras i frågor som välfärdsområdesfullmäktige ska besluta om enligt lag. Behörighetsöverföringen sker genom bestämmelser i förvaltningsstadgan.

Fullmäktige och ersättare väljs vid det regionval som förrättas inom välfärdsområdet. I Helsingfors ordnas inget val eftersom Helsingfors stad organiserar social- och hälsovården och räddningsväsendet. 

Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod är fyra år och den börjar vid ingången av juni under valåret. Välfärdsområdesval är direkta, hemliga och proportionella. Alla röstberättigade har lika rösträtt. Fullmäktige bestämmer själva sin storlek. Fullmäktige ska dock ha minst 59–89 medlemmar på basis av invånartalet i välfärdsområdet.

Områdesfullmäktige tillsätter områdesstyrelsen och övriga organ inom välfärdsområdet samt väljer en direktör för välfärdsområdena. Välfärdsområdets verksamhet leds i enlighet med den välfärdsområdesstrategi som välfärdsområdesfullmäktige har godkänt. Områdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Välfärdsområdets förvaltning, ekonomi och övrig verksamhet leds av en välfärdsområdesdirektör som är underställd välfärdsområdesstyrelsen. 

Välfärdsområdets organ

Obligatoriska, lagstadgade organ för välfärdsområdet:

  • välfärdsområdesfullmäktige
  • välfärdsområdesstyrelsen
  • revisionsnämnden
  • nationalspråksnämnden (tvåspråkiga välfärdsområden)
  • nämnden för samiska språket (Lapplands välfärdsområde)

Områdesfullmäktige kan dessutom tillsätta nämnder, direktioner och deras sektioner. 
Välfärdsområdet ska dessutom ha en i vallagen avsedd regionvalnämnd. Välfärdsområdet beslutar med stöd av sin självstyrelse om strukturen för organ som är underställda de lagstadgade organen, till exempel nämnder, samt om organens närmare uppgifter.

Lagen om välfärdsområden innehåller bestämmelser om organ och deras uppgifter. Behövliga bestämmelser om organ och ledning utfärdas dessutom i välfärdsområdets egen förvaltningsstadga.

Kontakt

Mervi Kuittinen, regeringsråd, tfn 02955 30445, mervi.kuittinen(at)gov.fi