Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av de ändringar i lagstiftningen som rör digitala identitetshandlingar inleds

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2021 14.00
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsatt arbetsgrupper som ska bereda de ändringar i lagstiftningen som rör den digitala identiteten. I beredningen beaktas de remissvar gällande bedömningspromemorian om utvecklandet av den digitala identiteten som kom under remissrundan 2021.

Lagstiftningsarbetsgruppen har till uppgift att bereda de ändringar i lagstiftningen som förutsätts för att de lösningar som planerats i projektet för den digitala identiteten ska kunna produceras och tas i bruk. Underarbetsgruppen för konsekvensbedömning har till uppgift att göra en bedömning av de konsekvenser som ändringarna i lagstiftningen har. Arbetsgruppernas mandatperiod är 1.8.2021–31.8.2022.

”Vårt mål om en täckande digital identitet som är tillgänglig på lika villkor och som var och en själv kan hantera framskrider just nu snabbt både i Finland och på andra håll i Europa. Det förslag om en europeisk digital identitet som Europeiska kommissionen just lade fram visar att den nationella beredningen har rört sig i rätt riktning. Tack vare den beredning som redan utförts befinner sig Finland nu och framöver i framkant i den här frågan, säger kommunminister Sirpa Paatero.

I remissvaren var likabehandling och konsekvensbedömning framträdande

Baserat på remissvaren gällande bedömningspromemorian om utvecklandet av en digital identitet anses målen i projektet i huvudsak vara värda att understödja. Remissinstanserna fäste särskilt uppmärksamhet vid likabehandlingen särskilt i fråga om språkliga rättigheter och specialgruppers behov när de uträttar ärenden. I remissvaren betonades konsekvensbedömningens betydelse.

I remissvaren togs det dessutom upp konkurrensrättsliga frågor. Vissa remissinstanser ansåg att de lösningar som presenteras i bedömningspromemorian står i strid med konkurrensrätten. Annat som remissinstanserna tog upp var bland annat informationssäkerheten och dataskyddet, relationen mellan elektroniska tjänster och offentliga förvaltningsuppgifter samt utvecklandet av EU-lagstiftningen.

Påvisandet av personuppgifter ska bli flexiblare och jämlikare

Projektet för att utveckla en digital identitet syftar till att ge var och en som uträttar ärenden i samhällsproducerade tjänster lika förutsättningar och möjligheter att digitalt visa sådana uppgifter om sin identitet som myndigheten verifierat.

I och med projektet får alla ett helt nytt digitalt identitetsbevis vid sidan av pass och identitetskort. Ett nytt digitalt identitetsbevis gör det flexiblare och villkoren mera lika när man påvisar sina personuppgifter.

I projektet beaktas hur EU-lagstiftningen utvecklas och det förslag till förordning om en europeisk digital identitet som Europeiska kommissionen lade fram i juni 2021. Projektets mål är i linje med förslaget. Projektets mandatperiod är 8.10.2020–30.6.2023.

Mer information:

Sami Kettunen, projektchef, tfn 0295 530 226, sami.kettunen(at)vm.fi
Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 399, valtteri.aaltonen(a)vm.fi