Projektet för att utveckla den digitala identiteten

Enligt regeringsprogrammet ska alla invånare i Finland ges möjlighet till elektronisk identifiering. Ytterligare ska man främja utvecklingen av fungerande identifieringslösningar. I regeringsprogrammet tas också upp personens möjligheter att kontrollera sina egna uppgifter inom de offentliga tjänsterna och att stödtjänsterna ska vara tillräckliga. Detta i syfte att kunna säkerställa jämlikheten.

Projektet baserar sig på bland annat Befolkningsregistercentralens (nu Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) utredning om identifieringslösningar. Arbetet med att utveckla den digitala identiteten är också nära förknippat med programmet för främjande av digitalisering samt slutrapporten från den arbetsgrupp som utrett reformen av personbeteckningen och de fortsatta åtgärder som dras upp efter slutrapporten.

Projektets mandatperiod är 8.10.2020 – 30.6.2023.

Projektets mål

Att ge var och en lika förutsättningar och möjligheter att använda digital identitet inom samhällets tjänster och skapa möjligheter att utvidga den mängd personuppgifter som myndigheten garanterar och som kan förmedlas till den andra parten vid uträttandet av ärenden.

  • Att säkra förutsättningarna för att skapa och utveckla ett system för att förmedla personuppgifter så att lösningarna för digital identitet kan baseras på en av staten garanterad kärnidentitet. 
  • Att ge alla som behöver möjlighet att identifiera sig elektroniskt till den offentliga förvaltningens tjänster även när det gäller att sköta arbetsuppgifter.
  • Att se till att kostnaderna för stark autentisering inom den offentliga förvaltningen är hanterbara och förutsebara.
  • Att skapa förutsättningar för registrering och elektronisk identifiering av utlänningar i Finland samt att möjliggöra gränsöverskridande elektronisk identifiering i Finland.

Beslut om inrättande

Frågor och svar om projektet för utveckling av digital identitet

Mer information

Maria Nikkilä, tietohallintoneuvos, yksikönpäällikkö 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530514