Att främja multilokalt arbete

Arbetets digitalisering skapar många olika möjligheter att organisera statens tjänster, administration och verksamhet på ett nytt sätt. När kunder, information och anställda möts på nätet går arbetet att utföra på ett alldeles nytt sätt oberoende av plats och tid.

I början av 2020 tillsattes ett utvecklingsprojekt med ändamål att främja, planera och genomföra dessa förändringar i arbetet. Grunden för detta är regeringsprogrammets skrivning: ”Arbetsuppgifter inom staten ska organiseras genom att utnyttja multilokalitet och platsoberoende arbete som möjliggörs av smarta tekniklösningar.” Kort efter att projektet tillsattes förändrades situationen på ett genomgripande sätt då man på grund av coronapandemin inom statsförvaltningen övergick till distansarbete i den utsträckning det var möjligt.

Redan innan coronapandemin utnyttjades distansarbete i rätt stor utsträckning inom staten och riksomfattande ämbetsverk tillämpade multilokalitet i sitt arbete, men distansarbetet som påtvingats av coronapandemin är ändå avsevärt mycket större i omfattning. Under pandemin har flera sådana uppgifter som förr inte ansågs lämpa sig för distansarbete utförts framgångsrikt på distans. Arbetsprocesser och arbetssät har digitaliserats, nya system har tagits i bruk och personalens kompetens i webbarbete har nått en alldeles ny nivå. 

Främjandet av multilokalt arbete kräver härnäst ett utvecklingssprång som är mycket större i omfattning än det ursprungliga. När distansarbetet som påtvingades av coronapandemin tar slut återgår vi inte till det som var innan, utan webbarbete, digitaliserade processer och personalens kompetens utvecklas till ett nytt sätt att arbeta inom staten.

Ungefär hälften av statens arbetsuppgifter kan utföras multilokalt, antingen på arbetsställen anvisade av arbetsgivaren eller på distans hemifrån. För att utnyttja denna möjlighet drar vi upp riktlinjer för gemensamma mål, metoder och villkor för multilokalt arbete inom staten. Multilokalitet erbjuder olika möjligheter att förbättra tjänsterna och arbeta mer produktivt, men å andra sidan kan det kräva en ny slags flexibilitet av arbetstagarna när det gäller att kombinera arbetet och det personliga livet.

Inom ramarna för projektet producerade man våren 2021 riktlinjer och olika stödåtgärder för ämbetsverken för en framgångsrik tillämpning av multilokaliteten. Riktlinjerna har berettssamtidigt med statens nya lokalstrategi, och det har gjorts följaktligen nära samarbete kring projekten. Multilokaliteten är också en central metod i reformeringen av statens regionala närvaro och nätverk av serviceställen.

Ytterligare information:

Heikki Korhonen, heikki.korhonen(at)gov.fi