Hoppa till innehåll
Media

EU-lagstiftning
Regeringen stöder kommissionens förslag om en europeisk digital identitet

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 13.57
Pressmeddelande

Regeringen understöder Europeiska kommissionens initiativ att skapa en rättslig ram för den europeiska digitala identiteten och den digitala plånboksapplikationen. Kommissionens initiativ är i linje med Finlands nationella beredning.

Europeiska kommissionen lade den 3 juni 2021 fram ett förslag till förordning om en europeisk digital identitet. Den föreslagna europeiska digitala identiteten är ett verktyg för identifiering och påvisande av personuppgifter för EU-medborgare, personer bosatta i EU och företag. Den kan användas både för offentliga och privata elektroniska tjänster och andra tjänster. Varje medborgare och person som bor inom EU ska få tillgång till en personlig digital plånbok som hör samman med den identitet som staten garanterar. 

Syftet med förordningsförslaget är att revidera 2014 års eIDAS-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Förslaget syftar till att främja gränsöverskridande elektronisk identifiering på två parallella sätt. 

Den föreslagna förordningen skapar en gemensam lagstiftningsram för den europeiska digitala identiteten och den tillhörande plånbokstillämpningen. EU:s medlemsstater ska vara skyldiga att erbjuda åtminstone en sådan plånboksapplikation som avses i förordningen. Plånboksapplikationen ska vara avgiftsfri och frivillig för medborgarna. 

I förslaget görs dessutom ändringar i EU-medlemsstaternas anmälningsförfarande enligt den gällande eIDAS-förordningen när det gäller system för elektronisk identifiering. EU:s medlemsstater ska i fortsättningen vara skyldiga att underrätta Europeiska kommissionen om minst ett kompatibelt identifieringssystem. 

Bedömningen av hur ovan nämnda skyldigheter uppfylls görs på nationell nivå. Finansministeriet ansvarar på nationell nivå i samarbete med kommunikationsministeriet för arbetet med att behandla och påverka förslaget till förordning.

Regeringen understöder en gemensam europeisk lösning 

Regeringen understöder inrättandet av den föreslagna lagstiftningsramen för den europeiska digitala identiteten och den tillhörande plånbokstillämpningen. Det är dock fråga om ett nytt regelverk som innehåller principiellt betydande skyldigheter för EU:s medlemsstater, och därför bör man i den fortsatta beredningen särskilt beakta medlemsstaternas varierande beredskap att erbjuda plånboksapplikationer till de aktörer som förslaget förpliktar.

Regeringen anser det motiverat att vissa aktörer inom den privata sektorn åläggs att godkänna plånboksapplikationen i sina tjänster. Vid den fortsatta beredningen bör man se till att förslagets förteckning över branscher som är skyldiga att godkänna en plånboksapplikation för identifiering i sina egna tjänster är noggrant avgränsad och ändamålsenlig.

Enligt regeringen bör det beaktas att utgångspunkten för förslaget att utveckla den elektroniska identifieringen inte medför överlappande kostnader och utvecklingsarbete i medlemsstaterna. Dessutom fäster regeringen uppmärksamhet vid de ekonomiska konsekvenserna för den privata och den offentliga sektorn, vilka tills vidare är svåra att bedöma.

I Finland utvecklas det digitala identitetsbeviset i ett projekt för digital identitet som leds av finansministeriet. målet med projektet är att ge var och en som uträttar ärenden i samhällsproducerade tjänster lika förutsättningar och möjligheter att digitalt visa sådana uppgifter om sin identitet som myndigheten verifierat. Projektet gör det möjligt för finländarna att identifiera sig elektroniskt i andra EU-medlemsstaters tjänster och det beaktar också det pågående gemensamma europeiska utvecklingsarbetet.

Regeringen sände en U-skrivelse om ärendet till riksdagen torsdagen den 9 september. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Ytterligare information: 

Maria Nikkilä, informationsförvaltningsråd, chef för enheten, tfn 0295 530514, maria.nikkila(at)vm.fi
Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 399, valtteri.aaltonen(a)vm.fi