Samarbete kring tjänster och lokaler

År 2021 har fört med sig betydande reformer inom statsförvaltningen. Reformerna är ett led i genomförandet av strategin för reformering av den offentliga förvaltningen som offentliggjordes i december 2020. Målet är att säkerställa människonära och jämlika tjänster i det allt mångsidigare samhället i hela Finland på ett ekonomiskt hållbart sätt. 

Den regionala närvaron skapar ramarna för reformarbetet

Strategin för en reform av regionaliseringen offentliggjordes våren 2020. En revidering av lagstiftningen har inletts utifrån regeringsprogrammet och strategiarbetet. Bakom reformbehovet ligger de betydande förändringar i omvärlden som hänför sig till det ökade antalet elektroniska tjänster, de demografiska förändringarna och urbaniseringen, de avsevärt minskade kundbesöken inom kundservicen och det ökade platsoberoende arbetet.

Statens regionala närvaro ska efter reformen i första hand utgå från behovet av att ordna tjänster och myndighetsverksamhet. Ett annat mål för den statliga närvaron ska i fortsättningen vara att stärka livskraften och säkerheten i regionerna samt att öka statens konkurrenskraft som arbetsgivare.

Service- och lokalnätverket reformeras och kundservicen förenhetligas

Genom reformen av service- och lokalnätverket förenhetligas kundservicen inom den offentliga förvaltningen i och med att man i framtiden ska garantera möjligheten till kundbesök vid den offentliga förvaltningens gemensamma serviceställen.

Statsförvaltningens, Folkpensionsanstaltens och de nuvarande serviceställenas besökstjänster slås ihop för att skapa ett mer omfattande serviceutbud för kunderna och ett tätare och mer kostnadseffektivt servicenätverk än för närvarande. Genom att satsa på en riksomfattande distansservice- och distanstolkningslösning samt digitalt stöd kan man allt bättre nå ut till och betjäna kunderna jämlikt oavsett om de är bosatta i en stad eller ett glest bebyggt landsbygdsområde. 

De elektroniska offentliga tjänsterna ska vara den primära servicekanalen nu och framöver.

Multilokalt arbete 

Ungefär hälften av statens arbetsuppgifter kan utföras multilokalt antingen på arbetsställen som arbetsgivaren anvisat eller på distans hemifrån. För att utnyttja denna möjlighet dras riktlinjer upp för gemensamma mål, metoder och villkor för multilokalt arbete inom staten. Multilokalt arbete möjliggör flera olika sätt att förbättra tjänster och göra arbetet effektivare. Å andra sidan kan det kräva en ny slags flexibilitet av arbetstagaren vad gäller att få arbetet och det privata livet att gå ihop.

Inom ramarna för projektet producerades under våren 2021 riktlinjer och olika stödåtgärder till ämbetsverken för en framgångsrik tillämpning av multilokaliteten. Riktlinjerna har beretts samtidigt med statens nya lokalstrategi, och det har gjorts följaktligen nära samarbete kring projekten. Multilokaliteten är också en central metod i reformeringen av statens regionala närvaro och servicenätverk.

Revidering av statens lokalstrategi

Statens nuvarande lokalstrategi utgår från att lokalerna ska stödja en effektiv verksamhet. I och med att arbetet förändras är det naturligt att se över även lokalerna och deras användning.

Gemensam användning av lokaler, vilka arbetsuppgifter som i framtiden ska utföras i lokalerna och hur många lokaler som behövs, säkerheten i lokalerna och lokalernas klimatneutralitet är teman som ska behandlas vid revideringen av statens lokalstrategi. En viktig helhet är även de många statliga lokaler som är bundna till en viss verksamhet, såsom museer, fängelser, kaserner, polis- och tingshus och laboratorier. Även i dessa lokaler ska planeringen av lokalerna grunda sig på verksamhetsutveckling och kunskapsbaserad planering.