Yhteistyötä palveluissa ja toimitiloissa

Alkanut vuosi 2021 on käynnistänyt valtionhallinnossa merkittävien uudistusten toimeenpanon. Uudistukset toimeenpanevat osaltaan joulukuussa 2020 julkaistua julkisen hallinnon strategiaa. Tavoitteena on turvata ihmislähtöiset ja yhdenvertaiset palvelut moninaistuvammassa yhteiskunnassa taloudellisesti kestävällä tavalla. 

Alueellinen läsnäolo luo kehyksen uudistustyölle

Alueellistamisen uudistamisen strategia julkaistiin keväällä 2020. Hallitusohjelman ja strategiatyön pohjalta on käynnistetty lainsäädännön uudistaminen. Uudistamista edellyttävät toimintaympäristön merkittävät muutokset liittyvät sähköisten palvelujen lisääntymiseen, väestömuutoksiin ja kaupungistumiseen, asiakaspalvelun käyntiasiointimäärien merkittävään vähentymiseen ja paikkariippumattoman työn lisääntymiseen.

Valtion läsnäolo alueilla perustuisi uudistamisen myötä ennen kaikkea palveluiden ja viranomaistoiminnan järjestämisen tarpeeseen. Lisäksi valtion läsnäolon tavoitteena olisi jatkossa vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta ja turvallisuutta, sekä valtion kilpailukykyä työnantajana.


Palvelu- ja toimitilaverkko uudistuu ja asiakaspalvelu yhtenäistyy

Palvelu- ja toimitilaverkon uudistuksella yhtenäistetään julkisen hallinnon asiakaspalvelua, kun käyntiasiointimahdollisuus taataan jatkossa julkisen hallinnon yhteisistä asiakaspalvelupisteitä.

Yhdistämällä valtionhallinnon, Kelan ja nykyisten asiointipisteiden käyntiasioinnin palvelut luodaan asiakkaille nykyistä kattavampi palvelutarjoama nykyistä tiiviimmällä ja kustannustehokkaammalla palveluverkolla. Panostamalla valtakunnalliseen etä- ja tulkkausratkaisuun sekä digitukeen pystytään entistä paremmin tavoittamaan ja palvelemaan asiakasta tasavertaisesti riippumatta siitä, onko kyseessä kaupunki vai harvaan asuttu maaseutualue. 

Sähköiset julkiset palvelut ovat ensisijainen palvelukanava nyt ja tulevaisuudessa.

Monipaikkainen työ 

Valtion työtehtävistä on noin puolet sellaisia, joita on mahdollista tehdä monipaikkaisesti, joko työnantajan osoittamista työpisteissä tai kotona etätyönä. Tämän mahdollisuuden hyödyntämiseksi on linjattava valtion monipaikkaisen työn yhteisiä tavoitteita, keinoja ja reunaehtoja. Monipaikkaisuus tarjoa paljon erilaisia mahdollisuuksia parantaa palveluja ja tehdä työtä tuottavammin; toisaalta työntekijöille se voi merkitä uutta joustavuutta työn ja muun elämän yh-teen sovittamisessa.

Kevään 2021 aikana projektissa tuotetaan linjaukset ja erilaisia tukitoimia viras-toille monipaikkaisuuden menestykselliselle soveltamiselle. Linjaukset valmis-tellaan samaan aikaan kun valtiolle tehdään uutta toimitilastrategiaa – nämä hankkeet valmistellaankin tiiviissä yhteistyössä. Monipaikkaisuus toimii myös keskeisenä keinona uudistettaessa valtion alueellista läsnäoloa ja palvelupisteverkkoa.

Valtion toimitilastrategia uudistetaan

Valtion nykyinen toimitilastrategia lähtee siitä, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa. Työn muuttuminen tarkoittaa luontevasti sitä, että myös tiloja ja niiden käyttöä tarkastellaan uudelleen.

Tilojen yhteiskäyttö, mitä toimistoissa tulevaisuudessa tehdään ja paljonko niitä tarvitaan, tilaturvallisuus ja tilojen hiilineutraalisuus ovat teemoja, joita valtion toimitilastrategian uudistamisessa työstetään. Tärkeä kokonaisuus ovat myös käyttösidonnaiset tilat, joita valtiolla on paljon, esimerkiksi museot, vankilat, kasarmit, poliisi- ja oikeustalot ja laboratoriot. Myös näissä tiloissa toiminnan kehittäminen ja tietopohjainen suunnittelu ohjaavat tilojen suunnittelua.

Ajankohtaista

Hyvä-hallinto uutiskirje: Yhteistyötä palveluissa ja toimitiloissa 3/2021

Kolumni: Mitä lisääntyvä monipaikkaisuus meille mahdollistaa? 26.3.2021

Kolumni: Yhteistyötä palveluissa ja toimitiloissa 1.2.2021