Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
E-legitimation tas i bruk nästa år

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 13.44
Pressmeddelande
Person betalar med smarttelefon

Regeringens proposition skapar en grund för ibruktagande av e-legitimation, ett e-tjänstverktyg för utlänningar och identifieringsverktyg för fysiska personer. E-legitimationen kommer att införas vid sidan av pass och identitetskort och den förbättrar hanteringen av medborgarnas egna uppgifter. Regeringen överlämnade propositionen den 15 september.

I propositionen föreslås ny lagstiftning om de nya e-tjänster som myndigheterna tillhandahåller och om ändringar i produktionen och användningen av tjänsterna. Dessa inkluderar nya lösningar för att styrka identiteten och personuppgifterna samt för elektronisk identifiering. 

E-legitimation och e-tjänstverktyg för utlänningar ersätter inte ett pass eller identitetskort utan kompletterar dem vid skötseln av ärenden. Med identifieringsverktyg för fysiska personer avses en anordning som möjliggör digital identifiering för dem som inte vill eller som av en eller annan orsak inte har möjlighet att använda e-legitimation.

För att e-legitimation och e-tjänstverktyg för utlänningar ska kunna införas måste också en reform av personbeteckningssystemet genomföras. Därför överlämnade regeringen samtidigt en proposition till riksdagen med förslag till lag om en reform av systemet med personbeteckningar som skulle möjliggöra distansregistrering av utlänningar.

E-identitet förbättrar hanteringen av egna data

”Med hjälp av en mobilapplikation som staten tillhandahåller kan vi möjliggöra e-kommunikation för allihopa, oberoende av kundrelationerna till banker eller teleoperatörer. Reformen är en del av en större helhet för en övergripande reform av e-kommunikation inom EU. Finland agerar exempel och banar för egen del med sin egen modell väg för lösningar på EU-nivå”, konstaterar kommunminister Sirpa Paatero.

E-legitimation gör det möjligt för medborgarna att visa sina personuppgifter på ett ännu mer informationssäkert, flexibelt och jämlikt sätt. Varje finländare ska ha tillgång till e-legitimation och den ska vara oberoende av till exempel tjänsteleverantörer eller avgiftsbelagda kundförhållanden. Målet är en situation där de som uträttar e-ärenden har möjlighet att visa upp en identitet som bekräftats av en myndighet och bekräftade uppgifter om identiteten i olika situationer där de uträttar ärenden och att själva hantera sina egna uppgifter också i en digital miljö.

I en situation där en person uträttar ärenden kan han eller hon allt bättre själv bestämma vilka uppgifter som lämnas ut. Till exempel i en butik kan man vid ålderskontroll visa endast åldern i stället för personbeteckningen i sin helhet. Den som utfärdar en e-legitimation kan inte följa hur det används.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar tjänsterna 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar enligt propositionen för produktionen av e-tjänster och mobilapplikationer som hänför sig till e-legitimation och e-tjänstverktyg för utlänningar. Lagförslaget innehåller bestämmelser om ett informationssystem för e-legitimation som ska ligga till grund både för e-legitimationen och för e-tjänstverktyget för utlänningar. De föreslagna bestämmelserna gäller utöver myndigheternas uppgifter bland annat också kraven på och informationssäkerheten i informationssystemet samt behandlingen av personuppgifter.

Enligt propositionen ska det dessutom vara möjligt för personer som inte vill eller kan använda mobilapplikationen att använda ett alternativt identifieringsverktyg. Identifieringsverktyget ska kunna användas för att uträtta ärenden elektroniskt inom den offentliga sektorn, och verktyget ska beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Lagen träder i kraft hösten 2023

De nya lagarna avsågs träda i kraft den 1 januari 2023, men tidtabellen för ikraftträdandet har senarelagts från den ursprungliga till början av september 2023. Ibruktagandet av e-legitimation skjuts också upp till samma tidpunkt. 

Den viktigaste orsaken till uppskovet är att man ville ge de berörda aktörerna mer tid att förbereda sig på ändringen. Tidtabellen för reformen av systemet med personbeteckningar flyttades av samma orsak till september 2023.


Mer information: 

Jarkko Levasma, IKT-direktör, tfn 029553 0117, jarkko.levasma(at)gov.fi
Sami Kettunen, projektchef, tfn 0295 530 226, sami.kettunen(at)gov.fi
Maarit Huotari, lagstiftningsråd, tfn 0295530518, maarit.huotari(at)gov.fi