Reformering av regionaliseringen

Hösten 2019 tillsatte finansministeriet ett strategiprojekt med tanke på reformeringen av regionaliseringen. Syftet med projektet var att dra upp strategiska riktlinjer för statens verksamhet och närvaro i regionerna på 2020-talet. Inom ramen för projektet utreddes också vilka förändringar detta förutsätter inom målen och principerna för regionaliseringen. Strategiarbetet utgick från regeringsprogrammet där det stod att regionaliseringslagstiftningen ska revideras och arbetsuppgifterna inom staten ska organiseras så att man utnyttjar multilokalitet och platsoberoende arbete som möjliggörs av smart teknik. Strategin för en reform av regionaliseringen överlämnades till kommunminister Sirpa Paatero den 22 april 2020. I strategin föreslås att statens närvaro i regionerna framöver i större grad ska utgå från servicebehovet och en ändamålsenlig organisering av myndigheternas uppgifter. Målet är att stärka regionernas livskraft, säkerhet och statens konkurrenskraft som arbetsgivare i olika delar av landet.

Hösten 2020 har finansministeriet i enlighet med regeringsprogrammet och strategin för en reform av regionaliseringen inlett en beredning för att ändra lagstiftningen. Syftet är att inom ramen för strategin revidera de lagstadgade målen för regional närvaro och främja verksamhetens planmässighet och samordningen av helheten. Ett utkast till regeringsproposition var på en omfattande remiss från den 16 december 2020 till den 10 februari 2021. I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av enheter och funktioner, genom vilken den gällande lagen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner (362/2002) upphävs. 

Med regionalisering avses att statens enheter och funktioner placeras utanför huvudstadsregionen. Den grundar sig på lagen (362/2002) och statsrådets förordning (567/2002, ändrad genom 201/2006, 349/2008 och 350/2011) om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner. I samband med reformen upphävs den gällande lagen och förordningen, och begreppet regionalisering samt indelningen i huvudstadsregion och resten av Finland slopas. I den nya lagstiftningen föreskrivs allmänna mål och metoder för placering av statens nya funktioner och tjänster.

Mer information:

Janne Öberg, janne.öberg(at)gov.fi