Alueellistamisen uudistaminen

Viranomaisen palveluja saa kaikkialta Suomesta. Valtiovarainministeriö asetti syksyllä 2019 alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen, jonka tavoitteena oli laatia strategiset linjaukset siitä, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla. Hankkeessa selvitettiin myös, mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden muutoksia tämä edellyttää. Strategiatyön lähtökohtina olivat hallitusohjelman kirjaukset siitä, että alueellistamislainsäädäntö tulee uudistaa ja valtion työtehtäviä organisoida monipaikkaisesti ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen. Alueellistamisen uudistamisen strategia luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle 22.4.2020. 

Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annettu laki tuli voimaan vuoden 2022 alusta

Valtiovarainministeriön hallitusohjelman ja alueellistamisen uudistamisen strategian mukaisesti valmistelema laki valtion palveluiden  saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen perusteista vahvistettiin kesällä 2021 ja se tuli voimaan 1.1.2022.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa valtion alueellisen läsnäolon suunnitelmallisuutta ja kokonaisuuden koordinaatiota koko maan kattavasti. Koordinaatio laajenee koskemaan valtion toimipisteverkoston lisäksi valtion palveluiden saatavuutta. Nykyisestä yksittäisten yksiköiden sijoittamisiin tai lakkauttamisiin keskittyvästä alueellistamisprosessista luovutaan ja nykyinen alueellistamislainsäädäntö kumotaan.

Lain keskeinen sisältö

Laissa säädetään yleiset tavoitteet, jotka on otettava huomioon palveluiden saatavuuden järjestämistä sekä valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamista koskevia päätöksiä tehtäessä. Lain tavoitteena on, että valtion tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja palvelun saatavuus vastaa eri asioinnin keinoja käyttäen eri asiakasryhmien palvelutarpeeseen perusoikeudet turvaavalla tavalla. Tavoitteet on otettava huomioon palvelukanavasta riippumatta ja ne koskevat käyntiasiointi-, puhelin- ja sähköisten palvelujen järjestämistä Lisäksi elinvoimaisuutta, turvallisuutta ja valtion kilpailukykyä työnantajana tulee vahvistaa maan eri osissa. Läsnäoloa tarkastellaan jatkossa koko maan kattavasti. Nykyisestä pääkaupunkiseudun ja muun maan vertailusta luovutaan.

Muutos edellyttää nykyistä vahvempaa ja pitkäjänteisempää valtioneuvostotasoista poikkihallinnollista suunnittelua, ohjausta ja seurantaa. Laki edellyttääkin laatimaan hallituskauden ajaksi valtakunnallisen alueellisen läsnäolon suunnitelman. Tarkoitus on säännönmukaisesti luoda hallinnonalarajat ylittävä kokonaiskuva valtion palveluiden saatavuuden ja yksikköjen sijoittumisen tilasta sekä tavoitellusta kehityksestä ja ohjata lain soveltamisalaan kuuluvia valtion viranomaisia niille kuuluvassa päätöksenteossa. Suunnittelun ja seurannan yhteensovittamisen tueksi valtiovarainministeriö asettaa valtioneuvoston toimikaudeksi Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen yhteistyöryhmän. Nykyisen Alueellistamisen koordinaatioryhmän toiminta lakkaa.

Laki myös edellyttää viranomaisia arvioimaan ennakolta yksiköiden ja toimintojen sijoittamista ja yksiköissä annettavan palvelun saatavuutta koskevien päätösten vaikutukset suhteessa laissa ja valtakunnallisessa suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Lain tavoitteiden toimeenpanemiseksi lakiin sisältyvät edelleen nykyisen kaltaiset yksiköiden sijoittamiseen liittyvät päätöksentekovaltuudet. Ministeriöille on edelleen oikeus pidättää itselleen toimialaansa kuuluvan viranomaisen yksiköiden ja toimintojen sijoittumista koskeva päätösvalta. Lisäksi laissa selkeytetään ohjaustoimivaltaa valtion palveluiden saatavuuteen liittyen. Ministeriö voi poikkeustapauksissa käyttää pidättämistoimivaltaansa myös viraston yksiköissä annettavan palvelun laajuutta, aukioloa tai muuta palvelun saatavuutta koskevassa asiassa.

Toimeenpanon valmistelu

Lain tullessa voimaan kesken hallituskauden, valtakunnallinen alueellisen läsnäolon suunnitelma valmisteltiin osana laajempaa poikkihallinnollista hanketta, jossa valmisteltiin hallituksen puoliväli- ja kehysriihen mukaisesti linjaukset monipaikkaisuuteen ja valtion alueelliseen läsnäoloon liittyen. Valtioneuvosto vahvisti ensimmäisen suunnitelman 31.3.2022. Jatkossa valtakunnallisen suunnitelma on tarkoitus laatia kunkin hallituskauden alussa ja sovittaa se ajallisesti yhteen julkisentalouden suunnitelman kanssa.

Linkit: 

Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen valtakunnallinen suunnitelma, 31.3.2022

Alueellistamisen lainsäädännön uudistaminen -hanke

Alueellistaminen-nettisivu

Strategia alueellistamisen uudistamisesta

Yhteystiedot