Alueellistamisen uudistaminen

Valtiovarainministeriö asetti syksyllä 2019 alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen, jonka tavoitteena oli laatia strategiset linjaukset siitä, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla. Hankkeessa selvitettiin myös, mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden muutoksia tämä edellyttää. Strategiatyön lähtökohtina olivat hallitusohjelman kirjaukset siitä, että alueellistamislainsäädäntö tulee uudistaa ja valtion työtehtäviä organisoida monipaikkaisesti ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen. Alueellistamisen uudistamisen strategia luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle 22.4.2020. Strategiassa esitetään, että valtion läsnäolo alueilla perustuu vastaisuudessa entistä vahvemmin palvelutarpeeseen ja viranomaisten tehtävien järjestämiseen tuloksellisesti. Lisäksi vahvistetaan elinvoimaisuutta, turvallisuutta ja valtion kilpailukykyä työnantajana maan eri osissa.

Hallitusohjelman ja alueellistamisen uudistamisen strategian mukaisesti valtiovarainministeriö on syksyllä 2020 käynnistänyt valmistelun lainsäädännön muuttamiseksi. Tarkoituksena on strategian linjauksia noudattaen uudistaa alueellisen läsnäolon lakisääteiset tavoitteet ja vahvistaa toiminnan suunnitelmallisuutta sekä kokonaisuuden koordinaatiota. Luonnos hallituksen esitykseksi on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle 16.12.2020 - 10.2.2021. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion palveluiden saatavuuden sekä yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen perusteista, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta koskevasta toimivallasta (362/2002). 

Nykymuodossaan alueellistamisella tarkoitetaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Alueellistaminen aloitettiin vuoden 2000 lopulla ja se perustuu lakiin (362/2002) ja valtioneuvoston asetukseen (567/2002, muutettu 201/2006, 349/2008 ja 350/2011) valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta. Uudistamisen myötä nykyinen laki ja asetus kumottaisiin sekä samalla luovuttaisiin alueellistamisen käsitteestä ja pääkaupunkiseutu-muu Suomi –erottelusta. Uudessa ehdotettavassa lainsäädännössä säädettäisiin uudet valtion toimintojen ja palvelujen sijoittamista koskevat yleiset tavoitteet ja koordinoinnin menettelyt.

Lisätiedot: 

Janne Öberg, p. 0295330348,  janne.öberg(at)gov.fi

Linkit: 

Tiedote: Työryhmä valmistelemaan alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden valtioneuvostotason linjauksia,   16.9.2021

Tiedote: Hallitus antoi esityksen alueellistamislainsäädännön uudistamiseksi, 22.4.2021

Alueellistamisen lainsäädännön uudistaminen-hanke

Alueellistaminen-nettisivu

Strategia alueellistamisen uudistamisesta