Alueellistaminen

Lainsäädännön uudistaminen - Alueellistamisesta alueelliseen läsnäoloon

Hallitusohjelman ja alueellistamisen uudistamisen strategian mukaisesti valtiovarainministeriö on syksyllä 2020 käynnistänyt valmistelun lainsäädännön muuttamiseksi. Tarkoituksena on jäljempänä tällä sivulla kuvatun strategian linjauksia noudattaen uudistaa alueellisen läsnäolon lakisääteiset tavoitteet ja vahvistaa toiminnan suunnitelmallisuutta sekä kokonaisuuden koordinaatiota.

Luonnos hallituksen esitykseksi on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle 16.12.2020 - 10.2.2021. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion palveluiden saatavuuden sekä yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen perusteista, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta koskevasta toimivallasta (362/2002). 

Esitysluonnos on luettavissa Alueellistamislainsäädännön uudistaminen - Alueellistamisesta alueelliseen läsnäoloon -säädösvalmisteluhankkeen sivulla.

Strategiahanke alueellistamisen uudistamiseksi

Valtiovarainministeriö asetti 25.10.2019 alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen, jonka tavoitteena on laatia strategiset linjaukset siitä, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla. Hankkeessa selvitetään myös, mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden muutoksia tämä edellyttää.

Strategiatyön lähtökohtana on hallitusohjelman kirjaus siitä, että valtion työtehtäviä organisoidaan monipaikkaisesti ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen.

Alueellistamisen uudistamisen strategia luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle 22.4.2020. Strategiassa esitetään, että valtion läsnäolo alueilla perustuu vastaisuudessa entistä vahvemmin palvelujen ja viranomaisten tehtävien järjestämisen tarpeeseen.

Strategiatyön pohjalta käynnistyy alueellistamislainsäädännön uudistaminen.

Strategia alueellistamisen uudistamisesta

Valtion alueellinen läsnäolo 2020

Regional närvaro 2020

Taustamuistio valtion alueellisesta läsnäolosta 2020

Strategiatyön aineistot

Strategiatyötä tehtiin laajasti sidosryhmiä osallistaen.

Alueellistamisen uudistaminen – valtakunnallinen tilaisuus 13.3.2020

Tilaisuuden esitysaineisto

Korkeakouluharjoittelijoiden ajatushautomo 5.3.2020

Kooste ajatushautomosta

Alueellistamisen strategian tietopohjat

Tilastotietopohjaa työn tueksi on tuottanut MDI. Maakuntakohtainen tietopohja on koottu viiteen kokonaisuuteen. Tietopohjassa on kokonaisvaltainen tilannekuva kunkin alueen toimintaympäristöstä, alueiden välisistä ja sisäistä kehityseroista sekä näiden tuottamista haasteista ja mahdollisuuksista.

Alueellistaminen

Alueellistamisella tarkoitetaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Nykymuotoinen alueellistaminen aloitettiin vuoden 2000 lopulla. Se perustuu lakiin (362/2002) ja valtioneuvoston asetukseen (567/2002, muutettu 201/2006, 349/2008 ja 350/2011) valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta. Valtion toimintojen alueellistamisen koordinoinnista, seurannasta ja kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö.

Alueellistamisen tavoitteet

Alueellistamisen tavoitteista säädetään alueellistamislaissa. Tavoitteena on

  • turvata valtion tehtävien tuloksellista hoitamista ja työvoiman saantia valtion tehtäviin
  • edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä
  • tukea työllisyyttä maan eri osissa.

Alueellistamisen valmistelu ja päätöksenteko

Alueellistamisasetuksen mukaisesti asianomaisen ministeriön on aina selvitettävä valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamismahdollisuudet pääkaupunkiseudun sijasta maan muihin osiin, kun:

  • perustetaan uusi yksikkö tai toiminto
  • laajennetaan olemassa olevaa toimintaa olennaisesti
  • organisoidaan olemassa olevaa toimintaa merkittävästi uudelleen.

Alueellistamisasioita valmistelee alueellistamisen koordinaatioryhmä. Koordinaatioryhmän asettaa valtiovarainministeriö aina hallituksen toimikaudeksi.

Välittömästi, kun jokin ministeriö tai sen alainen viranomainen on päättänyt ryhtyä valmistelemaan jotakin yllä mainituista toimenpiteistä, tulee ministeriön ilmoittaa asian vireille tulosta alueellistamisen koordinaatioryhmälle. Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Sijoittamismahdollisuuksien selvittämiseksi ministeriön tulee tämän jälkeen laatia sijoittamisselvitys. Toimivalta sijoittamisselvityksen perusteella tehtävässä yksittäisessä sijoittamispäätöksessä kuuluu asianomaiselle ministeriölle, mutta ennen päätöksentekoa ministeriön tulee saada alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto sijoittamisselvityksen mukaisesta sijoituspaikkaehdotuksesta.

Linjaukset asioiden käsittelemisestä alueellistamisen koordinaatioryhmässä

Alueellistamisen koordinaatioryhmä on toimittanut ministeriöille 14.3.2016 oheisen muistion liitteineen ohjeistamaan lain ja asetuksen valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta (362/2002 ja 567/2002) mukaisesti valmisteltavien asioiden käsittelyä alueellistamisen koordinaatioryhmässä. Muistio liitteineen on käsitelty ja hyväksytty alueellistamisen koordinaatioryhmän kokouksessa 9.3.2016.

Alueellistamisen koordinaatioryhmän kokousaikoja 2020-2021

- 15.12.2020
- 19.1.2021
- 16.2.2021
- 23.3.2021
- 20.4.2021
- 18.5.2021
- 15.6.2021

Alueellistamisen koordinaatioryhmän listalle käsiteltäväksi otetaan asiat, joita koskeva lausuntopyyntö ja liitemateriaali on kokonaisuudessaan toimitettu lausuntoa pyytävästä ministeriöstä koordinaatioryhmän sihteerille vähintään seitsemää täyttä työpäivää ennen koordinaatioryhmän kokouspäivämäärää.

Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla -selvitys

Alueellistamisen koordinaatioryhmä suositti helmikuussa 2017 valmistuneessa selvityksessään, että alueellistamislainsäädännön uudistamistarpeet arvioidaan mukaan lukien päätöksentekoon liittyvä prosessi sekä koordinaatioryhmän toimiala.

Toimenpidesuosituksen mukaisesti valtiovarainministeriö asetti selvityshenkilöhankkeen toimikaudelle 1.8.2018 - 31.1.2019 selvittämään alueellistamispolitiikan ja -periaatteiden uudistamista. Selvityshenkilöiksi kutsuttiin varatoimitusjohtaja Timo Reina ja valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen. Selvityshenkilöiden tavoitteena oli tehdä ehdotuksia alueellistamisen toimintatapojen ja lainsäädännön uudistamiseksi huomioiden valtion budjettitalouden puitteissa tehtävän työn 2010-luvulla toteutuneet ja ennakoitavissa olevat kehityssuunnat, johtaminen, digitalisaatio, paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn mahdollisuudet sekä perustettavat uudet maakunnat.

Selvityshenkilöt luovuttivat kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla -raportin 12.2.2019.

Yhteystiedot

Anu Nousiainen, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Rakennepolitiikkayksikkö 0295530326  


Mikko Saarinen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Rakennepolitiikkayksikkö 0295530047