Alueellistaminen

Strategiahanke alueellistamisen uudistamiseksi asetettu

Valtiovarainministeriö asetti 25.10.2019 alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen, jonka tavoitteena on laatia strategiset linjaukset siitä, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla.

Hankkeessa myös selvitetään, mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden muutoksia tämä edellyttää.

Strategiatyön lähtökohtana on hallitusohjelman kirjaus siitä, että valtion työtehtäviä organisoidaan monipaikkaisesti ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen.

Alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen asettamispäätös

Alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen esitysdiat

Strategiprojektet reformering av regionaliseringen

Ajankohtaista

Korkeakouluharjoittelijoiden ajatushautomo 5.3.2020

Kooste ajatushautomosta

Alueellistamisen uudistaminen – valtakunnallinen tilaisuus 13.3.2020

Tilaisuuden tallenne 

Tilaisuuden ohjelma.

Tilaisuuden esitysaineisto

Alueellistamisen strategian linjaukset, Nousiainen

Julkisen hallinnon kehittämisen kokonaisuus, Nerg

Linjauksista toteutukseen, Saarinen, Öberg

Yhteisistä keskusteluista linjauksiksi, MDI

Aluetilaisuudet 2020

14.1.2020 Mikkeli

Ohjelma

Tilaisuuden katselulinkki

15.1.2020 Hämeenlinna

Ohjelma

Tilaisuuden katselulinkki

22.1.2020 Rovaniemi

Ohjelma

Tilaisuuden katselulinkki

23.1.2020 Vaasa

Ohjelma

Program

Tilaisuuden katselulinkki

Tilaisuuksissa luodaan tilannekuvaa alueellistamisesta ja yhteistä ymmärrystä, mitä monipaikkaisella ja paikkariippumattomalla työllä tarkoitetaan, ja miten näitä voitaisiin hyödyntää valtion tehtävien organisoimisessa.

Tilastotietopohjaa työn tueksi on tuottanut MDI. Maakuntakohtainen tietopohja on koottu viiteen kokonaisuuteen. Tietopohjassa on kokonaisvaltainen tilannekuva kunkin alueen toimintaympäristöstä, alueiden välisistä ja sisäistä kehityseroista sekä näiden tuottamista haasteista ja mahdollisuuksista.

Aluetilaisuuksien yhteenveto

Alueellistamisen strategian tietopohjat

Uusimaa

Etelä-Suomi

Itä-Suomi

Länsi-Suomi

Pohjois-Suomi

Tietopohjan yhteenveto

Käsitemäärittelyt

Presentation av statistikbasen för strategin för regionalisering

Valtion tehtävät, henkilöstö ja muuttuva toimintaympäristö

Statens uppgifter, personal och den förandrade verksamhetsomgivningen

Virastokyselyn yhteenveto

Alueellistaminen

Alueellistamisella tarkoitetaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Nykymuotoinen alueellistaminen aloitettiin vuoden 2000 lopulla. Se perustuu lakiin (362/2002) ja valtioneuvoston asetukseen (567/2002, muutettu 201/2006, 349/2008 ja 350/2011) valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta. Valtion toimintojen alueellistamisen koordinoinnista, seurannasta ja kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö.

Alueellistamisen tavoitteet

Alueellistamisen tavoitteista säädetään alueellistamislaissa. Tavoitteena on

  • turvata valtion tehtävien tuloksellista hoitamista ja työvoiman saantia valtion tehtäviin
  • edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä
  • tukea työllisyyttä maan eri osissa.

Alueellistamisen valmistelu ja päätöksenteko

Alueellistamisasetuksen mukaisesti asianomaisen ministeriön on aina selvitettävä valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamismahdollisuudet pääkaupunkiseudun sijasta maan muihin osiin, kun:

  • perustetaan uusi yksikkö tai toiminto
  • laajennetaan olemassa olevaa toimintaa olennaisesti
  • organisoidaan olemassa olevaa toimintaa merkittävästi uudelleen.

Alueellistamisasioita valmistelee alueellistamisen koordinaatioryhmä. Koordinaatioryhmän asettaa valtiovarainministeriö aina hallituksen toimikaudeksi.

Välittömästi, kun jokin ministeriö tai sen alainen viranomainen on päättänyt ryhtyä valmistelemaan jotakin yllä mainituista toimenpiteistä, tulee ministeriön ilmoittaa asian vireille tulosta alueellistamisen koordinaatioryhmälle. Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Sijoittamismahdollisuuksien selvittämiseksi ministeriön tulee tämän jälkeen laatia sijoittamisselvitys. Toimivalta sijoittamisselvityksen perusteella tehtävässä yksittäisessä sijoittamispäätöksessä kuuluu asianomaiselle ministeriölle, mutta ennen päätöksentekoa ministeriön tulee saada alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto sijoittamisselvityksen mukaisesta sijoituspaikkaehdotuksesta.

Sähköinen lomake alueellistamisasian vireille tulon ilmoittamista varten

Alueellistamisen koordinaatioryhmän asettamispäätös 2019

Alueellistamisen koordinaatioryhmän asettamispäätös 2020

Linjaukset asioiden käsittelemisestä alueellistamisen koordinaatioryhmässä

Alueellistamisen koordinaatioryhmä on toimittanut ministeriöille 14.3.2016 oheisen muistion liitteineen ohjeistamaan lain ja asetuksen valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta (362/2002 ja 567/2002) mukaisesti valmisteltavien asioiden käsittelyä alueellistamisen koordinaatioryhmässä. Muistio liitteineen on käsitelty ja hyväksytty alueellistamisen koordinaatioryhmän kokouksessa 9.3.2016.

Linjaukset asioiden käsittelemisestä alueellistamisen koordinaatioryhmässä
Liite 1 muistio linjauksista
Liite 2 esitysten tarkistus- ja arviointikehikko
Liite 3 henkilötyövuosiarvioinnin kehikko
Liite 4 lausuntomenettelyn prosessikaavio

Alueellistamisen koordinaatioryhmän 2020 kokousaikoja

13.1. klo 10.00 – 12.00

12.2 klo 10.00 – 12.00

17.3 klo 9.00 – 11.00

22.4 klo 10.00 – 12.00

13.5 klo 10.00 – 12.00

9.6  klo 9.00 – 11.00

Alueellistamisen koordinaatioryhmän listalle käsiteltäväksi otetaan asiat, joita koskeva lausuntopyyntö ja liitemateriaali on kokonaisuudessaan toimitettu lausuntoa pyytävästä ministeriöstä koordinaatioryhmän sihteerille vähintään seitsemää täyttä työpäivää ennen koordinaatioryhmän kokouspäivämäärää.

Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla -selvitys

Alueellistamisen koordinaatioryhmä suositti helmikuussa 2017 valmistuneessa selvityksessään, että alueellistamislainsäädännön uudistamistarpeet arvioidaan mukaan lukien päätöksentekoon liittyvä prosessi sekä koordinaatioryhmän toimiala.

Toimenpidesuosituksen mukaisesti valtiovarainministeriö asetti selvityshenkilöhankkeen toimikaudelle 1.8.2018 - 31.1.2019 selvittämään alueellistamispolitiikan ja -periaatteiden uudistamista. Selvityshenkilöiksi kutsuttiin varatoimitusjohtaja Timo Reina ja valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen. Selvityshenkilöiden tavoitteena oli tehdä ehdotuksia alueellistamisen toimintatapojen ja lainsäädännön uudistamiseksi huomioiden valtion budjettitalouden puitteissa tehtävän työn 2010-luvulla toteutuneet ja ennakoitavissa olevat kehityssuunnat, johtaminen, digitalisaatio, paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn mahdollisuudet sekä perustettavat uudet maakunnat.

Selvityshenkilöt luovuttivat kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla -raportin 12.2.2019.

Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla –selvitystyön asettamispäätös
Tilaisuuden tiedote
Esitysmateriaalit
Seminaarin tallennelinkki
Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla -selvitystyön raportti