Hyppää sisältöön
Media

Hallitus antoi esityksen alueellistamislainsäädännön uudistamiseksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2021 13.24
Tiedote

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista. Laissa säädettäisiin valtion palveluiden saatavuuden järjestämisestä, valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamista koskevista yleisistä tavoitteista, sekä palvelujen ja toimintojen valtakunnallisesta suunnittelusta ja koordinaatiosta. Esityksen tavoitteena on uudistaa alueellistamislainsäädäntö hallitusohjelman mukaisesti. 

Uudistuksen tavoite on tarkastella palvelutarvetta ja viranomaisten valtakunnallista läsnäoloa entistä suunnitelmallisemmin 

”On ensiarvoisen tärkeää, että valtio on läsnä joka puolella Suomea. Uudella lainsäädännöllä siirrymme perinteisestä yksittäisiin työpaikkoihin keskittyvästä alueellistamisajattelusta kokonaisvaltaisempaan ja suunnitelmallisempaan tarkasteluun, joka huomioi palveluiden saatavuuden ja kokonais-turvallisuuden”, sanoo ministeri Sirpa Paatero 

Esityksen tavoitteena on siirtyä pois yksittäisten yksikköjen ja toimintojen sijoittamista ja lakkauttamista koordinoivasta pistemäisestä toimintatavasta. Tarkoitus on luoda uusi toimintamalli nykyistä vaikuttavampaa ja pitkäjänteisempää poikkihallinnollista suunnittelua, ohjausta ja seurantaa varten. Valtioneuvostotason koordinaatio laajennetaan koskemaan kokonaisuutena valtion toimipisteverkos-toa ja palveluiden saatavuutta koko maassa. Tavoitteena on ohjata valtion digitalista ja fyysistä palveluverkkoa vahvemmin kokonaisuutena. Kansalaisten aseman ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta esitys luo pysyvän lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen ja prosessin tarkastella valtion palveluiden kysyntää, tarjontaa ja saatavuutta sekä muodostaa näihin liittyen linjauksia valtioneuvostotasolla. 

Alueellistamislainsäädännön tavoitteet uudistetaan ja kokonaissuunnittelua vahvistetaan

Laissa säädettävien tavoitteiden mukaisesti valtion läsnäolo alueilla perustuu ensisijaisesti valtion tehtävien tulokselliseen hoitamiseen ja siihen, että asiakaspalvelun saatavuus vastaa eri asiakasryhmien palvelutarpeeseen.  Tavoitteet on otettava huomioon valtion palveluiden saatavuuteen, sekä valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamiseen vaikuttavassa päätöksenteossa ja suunnittelussa. Laki vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta, turvallisuutta ja valtion kilpailukykyä työnantajana.

Laissa säädettäisiin myös hallituskausittain laadittavasta suunnitelmasta. Suunnitelma luo hallinnonalarajat ylittävän valtakunnallisen kokonaiskuvan valtion palveluiden saatavuudesta, yksikköjen ja toimintojen sijoittumisesta, sekä tavoitellusta kehityksestä. Suunnitelma ohjaa valtion viranomaisia niille kuuluvassa päätöksenteossa, ja sen tulee sisältää arvio toimintaympäristön kehittymisestä kahdeksan seuraavan vuoden ajaksi. 

Lain mukaan valtiovarainministeriö asettaisi toimielimen, joka tukee hallinnonrajat ylittävää suunnit-telua, seurantaa ja koordinaatiota.  Toimielimessä olisi edustus kaikilta hallinnonaloilta sekä lisäksi edustus Suomen Kuntaliitosta ja Kansaneläkelaitoksesta.

Esitys mahdollistaa valtion alueellisen läsnäolon ohjaamisen nykyistä strategisemmalla tasolla, ennakoivammin ja pidemmällä aikavälillä. Valtion palveluiden saatavuutta ja toimintojen sijoittumista koskevaa kokonaissuunnittelua ei ole vastaavassa muodossa aikeisemmin tehty. Suunnitelma sovitettaisiin yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa.

Tarkoituksen on, että laki saataisiin voimaan 1.1.2022, jotta lain soveltaminen voitaisiin aloittaa käynnissä olevan hallituskauden aikana. Toteutuessaan laki korvaa voimassa olevan lain valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta koskevasta toimivallasta. Esityksellä toteutetaan keväällä 2020 valmistuneen alueellistamisen uudistamisen strategian linjauksia. 

Lisätietoja:

kuntaministerin erityisavustaja Valtteri Aaltonen, puh.0295 160 996, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
hallitusneuvos Janne Öberg, puh. 0295 530 473, janne.oberg(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, puh 0295530047, mikko.saarinen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö