Hoppa till innehåll
Media

Regeringen lämnade en proposition med förslag till revidering av regionaliseringslagstiftningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2021 13.24 | Publicerad på svenska 22.4.2021 kl. 14.41
Pressmeddelande

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om de allmänna målen  för den riksomfattande planeringen och samordningen av samt beslutsfattandet i fråga om ordnandet av tillgången till statliga tjänster och placeringen av statliga enheter och funktioner. Syftet med propositionen är att revidera regionaliseringslagstiftningen i enlighet med regeringsprogrammet. 

Syftet med reformen är att se över servicebehovet och myndigheternas riksomfattande närvaro mer systematiskt än tidigare 

”Det är ytterst viktigt att staten är närvarande överallt i Finland. Genom den nya lagstiftningen övergår vi från traditionellt regionaliseringstänkande som fokuserar på enskilda arbetsplatser till en mer helhetsbetonad och systematisk granskning som beaktar tillgången till tjänster och den övergripande säkerheten”, säger minister Sirpa Paatero. 

Syftet med propositionen är att frångå det punktmässiga tillvägagångssättet där man bara samordnar placeringen och nedläggningen av enskilda enheter och funktioner. Avsikten är att skapa en ny verksamhetsmodell för verkningsfullare och långsiktigare förvaltningsövergripande planering, styrning och uppföljning. Samordningen på statsrådsnivå utvidgas till att gälla statens nätverk av verksamhetsställen som helhet och tillgången till tjänster i hela landet. Målet är att kraftigare styra statens digitala och fysiska servicenätverk som en helhet. Med tanke på medborgarnas ställning och jämlikhet skapar förslaget en bestående rättslig förpliktelse och en process för att se över efterfrågan på och utbudet av statliga tjänster och tjänsternas tillgänglighet samt att på statsrådsnivå dra upp riktlinjer för dessa. 

Målen för regionaliseringslagstiftningen revideras och helhetsplaneringen stärks

I enlighet med de mål som anges i lagen baserar sig statens närvaro i regionerna i första hand på en resultatrik skötsel av statens uppgifter och på att tillgången till kundservice svarar mot olika kundgruppers servicebehov. Målen ska beaktas i det beslutsfattande och den planering som påverkar tillgången till statliga tjänster samt placeringen av statliga enheter och funktioner. Lagen stärker regionernas livskraft, säkerhet och statens konkurrenskraft som arbetsgivare.

I lagen föreslås också bestämmelser om en plan som ska utarbetas för varje regeringsperiod. Planen skapar en riksomfattande förvaltningsöverskridande helhetsbild av tillgången till statliga tjänster, placeringen av enheter och funktioner samt den eftersträvade utvecklingen. Planen styr de statliga myndigheterna i det beslutsfattande som ankommer på dem, och den ska innehålla en bedömning av hur verksamhetsomgivningen utvecklas under de kommande åtta åren. 

Enligt lagen ska finansministeriet tillsätta ett organ som stöder den förvaltningsövergripande planeringen, uppföljningen och samordningen.  Organet ska ha företrädare för alla förvaltningsområden och dessutom företrädare för Finlands Kommunförbund och Folkpensionsanstalten.

Propositionen gör det möjligt att styra statens regionala närvaro på en mer strategisk nivå, mer proaktivt och på längre sikt. Man har aldrig tidigare gjort någon motsvarande övergripande plan för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner. Planen ska samordnas med planen för de offentliga finanserna.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft 1.1.2022 så att tillämpningen av lagen ska kunna inledas under den pågående regeringsperioden. Om lagen förverkligas ersätter den den gällande lagen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner. Genom propositionen genomförs riktlinjerna i strategin för en reform av regionaliseringen, som blev klar våren 2020. 

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 1060996, [email protected]
Janne Öberg, regeringsråd, tfn 0295 530 473, janne.oberg(at)vm.fi
Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295530047, mikko.saarinen(at) vm.fi

Finansministeriet Förvaltningspolitiken