Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Tillgången till statlig service stärker regionernas livskraft samt möjligheterna till arbete, studier och boende på flera orter

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2022 12.06
Pressmeddelande

Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till principer på statsrådsnivå för regional närvaro och multilokalitet. Förslagen innehåller riktlinjer för de statliga myndigheternas närvaro och utvecklandet av tjänster i regionerna. Myndigheternas närvaro i regionerna baserar sig framför allt på behoven av tjänster. Syftet är att stärka regionernas livskraft, trygghet, statens konkurrenskraft som arbetsgivare och jämlikhet, samt att samtidigt ta i beaktande olika klient- och språkgrupper. Målen främjar också arbete, studier och boende på flera orter.

Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till finansministeriet den 31 januari 2022.

Förslagen baserar sig på den nya lagen om grunderna för tillgången till statlig service och placeringen av funktioner, som trädde i kraft den 1 januari 2022. Arbetsgruppen beredde en plan för statens regionala närvaro under regeringens återstående mandatperiod. Arbetsgruppen beredde också andra behövliga åtgärder inom olika förvaltningsområden för att stärka möjligheterna till flexibelt, multilokalt arbete, studier och boende.

”Jag vill tacka arbetsgruppen för ett gott arbete och värdefulla diskussioner. Det är viktigt för regeringen att statliga tjänster finns tillgängliga via flera kanaler i hela landet. Det är viktigt att människorna får service på ett sätt som är naturligt och tilltalande för dem själva. De offentliga tjänsterna bör utvecklas med beaktande av de samhälleliga utvecklingsförloppen, såsom digitaliseringen och det ökade distansarbetet i och med covidkrisen, och tjänsterna bör utvecklas så att de så väl som möjligt svarar mot människors aktuella behov. Arbetet fortsätter utifrån dessa principer”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Digitala tjänster används i allt större utsträckning, men möjligheterna till kundbesök bör också säkras

Arbetsgruppens förslag betonar digitala tjänsters betydelse när det gäller att utnyttja information och effektivisera den offentliga förvaltningens verksamhet. Digitala tjänster av hög kvalitet är redan nu för många den bekvämaste och primära kanalen för skötsel av ärenden, och denna utvecklingstrend väntas bli starkare även i framtiden. Kundbesök är fortfarande en betydande servicekanal för många människor och i synnerhet för dem som inte kan eller vill använda elektroniska tjänster. Då man bygger gemensamma kundserviceställen för tjänsteproducenter är det möjligt att trygga tillgången till service och höja servicenivån i regionerna.

Samarbete och gemensamma kundutrymmen och -tjänster gör tjänsterna lättillgängliga för kunderna. Multilokaliteten främjar samtidigt möjligheterna för anställda vid olika ämbetsverk att arbeta i gemensamma lokaler på flera olika orter.  

För att målen ska kunna nås krävs omfattande och långsiktig förvaltningsövergripande utveckling av tjänster, lokaler, digitala arbetsredskap och rutiner. I de planer som arbetsgruppen berett sammanförs och utarbetas riktlinjer för olika projekt i anslutning till detta, till exempel projektet för att förnya service- och lokalnätet och lokalstrategin.

Välfungerande kommunikationsnät och digitalisering möjliggör arbete, studier och fritid på ett platsneutralt sätt

Riktlinjerna för främjande av multilokalitet inom statsförvaltningen godkändes vid finansministeriet i maj 2021. Arbete på flera olika ställen lämpar sig för uppgifter som kan utföras tryggt med digitala medel oberoende av den fysiska platsen. Platsbundet och multilokalt arbete är likvärdiga arbetssätt hos staten. Multilokalitet stärker också statens konkurrenskraft som arbetsgivare.

Arbetsgruppen rekommenderar att man utnyttjar möjligheterna med multilokalt arbete även inom den övriga offentliga förvaltningen, tredje sektorn och företagen. Staten kan främja förutsättningarna för multilokalt arbete inom hela arbetsmarknaden till exempel genom att ordna tillräckliga förutsättningar för grundläggande informationstekniktjänster och informationssäkra lösningar för multilokalt arbete. Utbildning kunde också ordnas på ett multilokalt sätt. Arbetsgruppen konstaterade att den nuvarande lagstiftningen redan nu möjliggör utveckling av multilokalitet.

Lägesbilden kräver uppföljning med tanke på eventuella förändringar

Det behövs ny forskning i synnerhet vad gäller multilokalitetens inverkan på regionutvecklingen, och statistiken i anslutning till uppföljningen av multilokalitet bör utvecklas. Multilokalitetsutvecklinens inverkan på kommunerna bör också utredas, och dessa resultat bör tas i beaktande vid utvecklingen av kommunpolitiken. Den plan för regional närvaro som nu utarbetas för första gången utgör grunden för följande regeringars riktlinjer. 

Ministeriet fick dessutom  sex temautredningar som behandlar bl.a. multilokalitetens inverkan på uppnåendet av klimatmålen samt multilokalt studerande.   

Innan förslagen föredras för statsrådet ska de aktörer som anges i lagen höras. Till dessa hör bland annat landskapsförbunden och de huvudavtalsorganisationer som representerar de statsanställda. Dessutom hörs andra instanser såsom Folkpensionsanstalten, Kommunförbundet, sametinget och Folktinget. Regeringens ministerarbetsgrupp för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen behandlar förslagen. Statsrådet ska godkänna planen för regional närvaro och principbeslutet om främjande av multilokalitet våren 2022.

Mer information:
Antti Kotti, styrgruppens ordförande, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 548, antti.kotti(at)gov.fi
Juha Sarkio, beredningsgruppens ordförande, överdirektör tfn 0295 530031, juha.sarkio(at)gov.fi
Janne Öberg, regeringsråd, tfn 0295 530 473, janne.oberg(at)gov.fi