Hoppa till innehåll
Media

Upphandlande enheters minimikrav på ansvarstagande har publicerats – målet är att främja social hållbarhet vid offentlig upphandling

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 8.44
Pressmeddelande

Ett av målen för den nationella strategin för offentlig upphandling är att upphandlingen ska främja respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter i arbetslivet. Därför har man i samarbete med Offentlig upphandling utarbetat minimiförpliktelser för ansvarstagande (Code of Conduct) som avses bli fogade till upphandlingsavtalen. I sådana fall förutsätts det att leverantören förbinder sig till att tillverkningen av produkten sker under förhållanden som är förenliga med de etiska reglerna.

"Minimikraven på ansvarstagande i anbudsförfrågan tryggar arbetstagarnas rättigheter och samtidigt ansvarsfulla företags framgång i offentlig upphandling. Jag uppmuntrar upphandlande enheter att använda dem i synnerhet när det vid upphandlingen finns risk för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Jag tror att den modell för minimiförpliktelser som utarbetats av den offentliga förvaltningens inköpscentral Hansel bidrar till en ökad användning av dem", säger kommunminister Sirpa Paatero.

Sociala risker ska identifieras innan upphandlingen inleds 

Det är viktigt att identifiera sådan upphandling av produkter eller tjänster som kan medföra en större risk för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet. Problem kan uppstå i den utländska produktionskedjan, men också i inhemsk serviceproduktion, till exempel inom byggnads-, städ- och restaurangbranschen. 

Till social hållbarhet hör att iaktta de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet och att främja och övervaka tillgodoseendet av dem i de olika skedena av produktionskedjan. I minimiförpliktelserna hänvisas bland annat till vissa av Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Förpliktelserna har utarbetats så att de kan tillämpas av alla upphandlande enheter. Upphandlande enheter är till exempel staten och kommunerna, och de iakttar upphandlingslagen i sin upphandlingsverksamhet.  

Minimikraven på ansvarstagande publiceras senare också på svenska och engelska på Offentlig upphandlings webbplats. Finansministeriet, Kommunförbundet, Hansel och Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI ordnar webbseminarier om socialt hållbar upphandling år 2022. Webbseminarierna baserar sig på minimimålen för ansvarstagande och HEUNI:s tidigare guide Arbetsrelaterat utnyttjande och offentlig upphandling. Webbseminarierna ordnas den 18 januari och den 10 februari. 

Mer information:
Lauri Finér, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530283, lauri.finer(at)gov.fi
Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530433, tarja.sinivuori-boldt(at) gov.fi
Katariina Huikko, ledande jurist, Kommunförbundet, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi