FI SV

Projektet för att koncentrera statsförvaltningens branschoberoende informations- och kommunikationstekniska (IKT) uppgifter (TORI)

TORI-projektet går ut på att koncentrera branschoberoende IKT-uppgifter vid ämbetsverk och statens IKT-servicecentra i enlighet med regeringsprogrammet och riktlinjerna som stakats ut av finanspolitiska ministerutskottet.

De branschoberoende IKT-uppgifterna koncentreras så att

  • koncentreringen klart kan visas generera helhetsekonomiska besparingar inom statsförvaltningen
  • tjänsternas funktionssäkerhet och serviceförmåga garanteras även i övergångsskedet
  • ett servicecenter som producerar nya branschoberoende informations- och kommunikationstekniska tjänster åt statsförvaltningen kan inleda sin verksamhet inom den tidtabell som uppgjorts inom projektet
  • man i samband med ändringen iakttar god statlig personalpolicy samt statsrådets principbeslut om ordnande av statsanställdas ställning vid organisationsförändringar och anvisningar och beslut som utfärdats med stöd av det

Valtoris varumärke.

TORI-projektets mandatperiod är 7.5.2012 - 31.12.2015.

Servicecentret som producerar branschoberoende IKT-tjänster har inlett sin verksamhet den 1 januari 2014.

Alla branschoberoende IKT-uppgifter och personalen som utför dem övergår till det nya servicecentret före utgången av 2015.

Bakgrund till projektet

22.6.2011 Regeringsprogrammet innehåller en målsättning om att centralisera de branschoberoende IKT-uppgifterna inom förvaltningsområdenas IKT-servicecentra. 
6.3.2012 Finanspolitiska ministerutskottet slog fast att beredningen, utöver servicecentren, också ska inkludera ämbetsverken egna branschoberoende IKT-uppgifter. 
26.11.2012 Finanspolitiska ministerutskottet förordade finansministeriets framställning om inrättandet av ett servicecenter för branschoberoende IKT-tjänster inom statsförvaltningen
13.2.2013 Finanspolitiska ministerutskottet slog fast att servicecentret ska organiseras till ett specialämbetsverk.
10.10.2013 Statsrådet överlämnade till riksdagen en regeringsproposition till en lag om ordnandet av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (IKT). 
13.12.2013 Riksdagen antog lagen om ordnandet av statens gemensamma data- och kommunikationstekniska tjänster
1.1.2014 Lagen om ordnandet av statens gemensamma data- och kommunikationstekniska tjänster trädde i kraft. Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori blev en behörig myndighet.
20.2.2014 Statsrådet preciserade genom en förordning bestämmelserna om Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris uppgifter och kundförhandlingsdelegation. Statsrådet beslutade samtidigt om de första överföringarna av ämbetsverkens branschoberoende informations- och kommunikationstekniska uppgifter till Valtori.
1.3.2014 Förordningen om Valtori trädde i kraft och de första överföringarna av branschoberoende IKT-uppgifter till Valtori genomfördes. Valtori inledde sin verksamhet.

Kontaktinformation

Tuomo Pigg
Projektchef, konsultativ tjänsteman
tel. 02955 30223

Timo Saastamoinen
Konsultativ tjänsteman
tel. 02955 30446

Tiia Jalonen
Projektkoordinator
tel. 02955 30640

[email protected]
[email protected]