Bolag och affärsverk

Bolag

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab i likvidation

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab bildades 1993 och är ett sådant statligt egendomsförvaltningsbolag som avses i lagen om statens säkerhetsfond (379/1992). Lagen om statens säkerhetsfond upphävdes den 1 januari 2015 genom lag 1201/2014, men genom övergångsbestämmelserna i den tillämpas fortfarande den upphävda lagens bestämmelser på Arsenal. Bolaget försattes i frivillig likvidation den 1 oktober 2003. Staten äger hela Arsenals aktiestock.

Fingrid Oyj

För samhällets välstånd och näringsliv är det absolut nödvändigt att ha tillförlitlig tillgång på elektricitet. Fingrid skall enligt elmarknadslagen svara för att elsystemet fungerar på riksnivå. Det är elmarknadens uppgift att sköta om att tillgången på el är tillräcklig i Finland.

Hansel Ab

Hansel Ab är ett helt statsägt bolag. I rollen som statens enhet för gemensam upphandling sammanställer Hansel statsförvaltningens upphandlingsbehov och köpvolymer, konkurrensutsätter produkter och tjänster samt ingår ramavtal om upphandling. Samtliga organisationer inom statsförvaltningen kan utnyttja ramavtalen utan särskild konkurrensutsättning. Från och med 1.1.2002 överfördes Hansel från handels- och industriministeriets förvaltningsområde till finansministeriets förvaltningsområde.

Utvecklingscentralen HAUS

Utvecklingscentralen HAUS utbildar, utvecklar och tränar den offentliga förvaltningen och offentliga servicefunktioner.
HAUS är ett företag som erbjuder service åt statsförvaltningen, och dess kundkrets omfattar, förutom statsrådets kansli och ministerierna, även ämbetsverk och inrättningar inom statens region- och lokalförvaltning, statliga affärsverk och fonder utanför statsbudgeten. Riksdagen och dess underlydande verk hör också till kunderna.

Affärsverk

Senatfastigheter

Senatfastigheterna (f.d. Statens fastighetsverk) fungerar som statens affärsverk och sköter de ärenden som berör innehavet av lokal-, universitets- och specialfastigheter som i regel förblir i statens ägo. Verkets viktigaste styrningsbeslut görs av riksdagen i samband med de årliga budgetarna.