Bolag och affärsverk

Bolag

Hansel Ab

Hansel Ab är en enhet för samordnad upphandling vars uppgift är att öka produktiviteten inom den offentliga förvaltningen och att agera föregångare i fråga om effektiva och ansvarsfulla offentliga upphandlingar. Hansel utvecklar den offentliga upphandlingen och tillhandahåller digitala upphandlingstjänster. Ramavtalen kan utnyttjas av alla organisationer inom statsförvaltningen, kommuner och andra i lagen definierade aktörer inom den offentliga förvaltningen utan separata konkurrensutsättningar. Hansel Ab är ett bolag som ägs gemensamt av staten (65%) och Finlands Kommunförbund rf (35%). Statens och Finlands Kommunförbund rf:s innehav genomfördes genom aktiehandel mellan parterna 2019

HAUS utvecklingscentral Ab

HAUS Utvecklingscentral Ab:s uppgift är att erbjuda utbildnings- och utvecklingstjänster för att förnya förvaltningsledningen och kompetensen. HAUS är ett företag som tillhandahåller tjänster för statsförvaltningen, och dess kunder består förutom av statsrådets kansli och ministerierna även av statliga ämbetsverk och inrättningar inom regional- och lokalförvaltningen, statliga affärsverk och fonder utanför statsbudgeten. Till bolagets kunder hör också riksdagen samt de enheter som är underställda riksdagen och som övervakas av den och är verksamma i anslutning till den. HAUS utvecklingscentral Ab är ett bolag som ägs av staten till 100%.v

Fingrid Oyj

Fingrid Oyj är stamnätsbolaget i Finland som ansvarar för elöverföringen i stamnätet. Fingrid Oyj:s verksamhetsområde är stamnätsverksamheten enligt elmarknadslagen och det tillhörande systemansvaret. Det strategiska intresset är att trygga en fungerande elöverföring och ett fungerande elsystem utan störningar i alla förhållanden. Statens ägarandel är 53,1% av aktierna och rösträttsandelen 70,9%.

Gasgrid Finland Oy

Gasgrid Finland Oy är ett överföringsnätsbolag för gas i Finland. Bolagets verksamhetsområde är att äga överföringsnätet för gas och att bedriva överföringsnätsverksamhet enligt naturgasmarknadslagen och sörja för systemansvaret i anslutning till detta. Det strategiska intresset är att trygga en fungerande gasöverföring och ett fungerande överföringsnät utan störningar i alla förhållanden. Statens direkta ägarandel är 23,5% av aktierna, och Suomen Kaasuverkko Oy, som ägs helt av staten, äger 76,5% av aktierna. Överföringsnätsfunktionerna separerades från Gasum Oy till ett eget bolag från och med 2020.v

Suomen Kaasuverkko Oy

Suomen Kaasuverkko Oy är verksamt inom särskilda ägararrangemang i anslutning till statens gasnät och äger 76,5% av aktierna i Gasgrid Finland Oy.

Landskapens lokalcentral Ab

Landskapens lokalcentral Ab svarar för sammanställandet av en riksomfattande databas om lokalerna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt om andra lokaler i kommunernas besittning. Bolaget erbjuder den offentliga sektorn uppdaterad information till stöd för lokalitetsledningen. Information om offentliga lokaler som samlats på ett och samma ställe hjälper att ordna med tjänster och lokaler i hela landet.

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab, i likvidation

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab grundades 1993 och är ett sådant egendomsförvaltningsbolag som avses i lagen om statens säkerhetsfond. Lagen om säkerhetsfonden upphävdes genom en lag som trädde i kraft vid ingången av 2015. Enligt övergångsbestämmelserna i lagen tillämpas dock bestämmelserna i den upphävda lagen på Arsenal. Bolaget försattes i frivillig likvidation 2003. Staten äger hela aktiestocken i Arsenal.v

DigiFinland Oy (bifirmor SoteDigi och Vimana)    

Det riksomfattande bolagets specialuppgift är att utveckla och stödja nationella digitala tjänster som förbättrar social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra branschers produktivitet och effektivitet på ett övergripande sätt samt utnyttjandet av myndigheternas nationella stödtjänster för e-tjänster. Dessutom främjar bolaget integrationen och interoperabiliteten inom den offentliga förvaltningens IKT-verksamhet, ledning genom information, genomförande av kundorienterade kostnadseffektiva lösningar och digitalisering i framtiden. Staten äger bolagets hela aktiestock. SoteDigi Oy och Vimana Oy slogs samman 2020.

Affärsverk

Senatkoncernen

Senatkoncernen består av Senatfastigheter och dess dotteraffärsverk Försvarsfastigheter. Till koncernen hör också Maakuntien tilakeskus Oy och Senaatin Asema-alueet Oy.

Senatfastigheter och Försvarsfastigheter är statliga affärsverk som i samarbete med sina kunder utvecklar lokaler och arbetsmiljöer och sörjer för statens fastighetsförmögenhet. Fastigheternas sammanlagda balansvärde är ca 4,6 miljarder euro. Senatfastigheters årliga investeringar koncentreras till ombyggnader och grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I Försvarsfastigheters investeringar prioriteras projekt som gäller upprätthållandet av försvarsförmågan. De viktigaste besluten om styrningen av affärsverken fattas av riksdagen i samband med de