Skip to content
Government and ministries Media

Ecofin-neuvostossa keskusteltiin arvonlisäverotuksesta

Ministry of Finance 5.5.2006 11.39
Tiedote 44/2006

EU:n talous- ja valtiovarainministerit kokoontuivat perjantaina 5.5.2006 Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti valtiovarainministeri Eero Heinäluoma. Ministeri Ulla-Maj Wideroos toimi neuvoston puheenjohtajana komission esitellessä luonnosta vuoden 2007 talousarvioksi.

Euroryhmän kokouksessa 4.5. ministerit keskustelivat ajankohtaista taloustilanteesta sekä euroalueen maiden kasvueroista. Lisäksi ministerit keskustelivat öljyn hintojen vaikutuksista. Euroalueen talous on toistaiseksi kestänyt hyvin korkeat öljyn hinnat. Tilanne vaatii kuitenkin huolellista seuraamista. Ymmärrys vallitsi siitä, että verokompensaatiot eivät ole sopiva, eivätkä tehokas keino tilanteen helpottamiseksi. Tämä on linjassa viime syyskussa Manchesterin epävirallisessa Ecofin-kokouksessa saavutetun yhteisymmärryksen kanssa.

Perjantai-aamuna Ecofin-ministerit tapasivat EU:n hakija- ja kandidaattimaiden ministerit, joiden kanssa keskusteltiin liittymistä edeltävistä talousohjelmista.

Neuvostossa käsiteltyyn arvonlisäveropakettiin kuuluu kolme komission ehdotusta: arvonlisäverovelvoitteiden yksinkertaistaminen, palveluiden verotuspaikkasäännösten uudistaminen ja sähköisten palvelujen erityisjärjestelmän jatkaminen. Arvonlisävelvoitteiden yksinkertaistamista koskevan ehdotusten tarkoituksena on helpottaa arvonlisäverosäännösten noudattamista verovelvollisille, jotka eivät ole sijoittautuneet jäsenvaltioon, jossa heillä on liiketoimintaa. Palveluiden verotuspaikkaa koskevan ehdotuksen tarkoituksena on puolestaan nykyaikaistaa ja yksinkertaistaa palvelujen verotuspaikkaa koskevia sääntöjä sekä muuttaa niitä siten, että ne mahdollisimman usein johtaisivat veron kantamiseen palvelun kulutusmaassa. Sähköisten palvelujen erityisjärjestelmä taas otettiin käyttöön 1.7.2003 alkaen. Järjestelmässä kolmansien maiden yritysten EU:ssa asuville kuluttajille myymät sähköiset palvelut sekä radio- ja televisiolähetyspalvelut verotetaan EU:ssa.

- Kaikki veropakettiin kuuluvat ehdotukset ovat tärkeitä sisämarkkinoiden toimivuuden tehostamiseksi ja veropohjan turvaamiseksi, painotti Heinäluoma. - Asioiden etenemisen varmistamiseksi on tärkeää saada aikaan periaatesopimus tästä paketista ja sen toteuttamisaikataulusta, hän sanoi ja toivoi, että poliittinen sopimus voitaisiin hyväksyä kesäkuun Ecofin-kokouksessa.

Ecofin-neuvosto päätti panoksestaan kesäkuun Eurooppa-neuvostossa tarkistettavaan EU:n kestävän kehityksen strategiaa. Neuvoston näkemyksen mukaan komission tiedonannon esitetyt päämäärät, tavoitteet ja toimet vaativat priorisointia. Tarkistuksessa ei tulisi asettaa uusia päämääriä ja tavoitteita. Kestävän kehityksen mukaisia politiikkoja voitaisiin edistää käyttämällä nykyistä laajemmin kustannushyöty-analyysiä ja markkinapohjaisia ohjauskeinoja. Ilmastonsuojelun osalta vuoden 2012 jälkeinen kansainvälinen ilmastopolitiikka on erityisen tärkeää.

Valtiovarainministerit hyväksyivät kolmet rahoitusmarkkinoihin liittyvät päätelmät: rajat ylittävästä yhdentymisestä rahoitusmarkkinoilla, rahoitusmarkkinoiden valvonnasta ja komission viime joulukuussa julkaisemasta valkeasta kirjasta, jossa se esittelee yleisen rahoituspalvelupolitiikkansa periaatteet ja päälinjaukset vuosiksi 2005-2010. Rajat ylittävästä yhdentymiseen liittyvissä päätelmissä korostetaan omistajakontrollin yhdenmukaistamista ja näin ollen integraation merkitystä talouskasvun kannalta ja integraation esteiden poistamisen tärkeyttä. Rahoitusmarkkinoiden valvontaperiaatteiden yhdenmukaisuutta tulisi puolestaan edistää erityisesti kehittämällä valvontaviranomaisten epävirallista erimielisyyksien ratkaisumenettelyä, tehtävien delegointia toisen valtion viranomaisille ja valvojien tiedonkeruun harmonisointia.

Komissio esitteli Ecofin-neuvostolle sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman. Suunnitelmassa on 16 toimenpide-ehdotusta, jotka koskevat neuvoston, jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin osallistumista luotettavan ja toimivan sisäisen valvonnan kehyksen luomiseen. - Työ sisäisen valvonnan kehittämiseksi jatkuu Suomen puheenjohtajuuskaudella. On olennaista saada aikaan käytännön tuloksia. Uskon, että tehokkaimmin sisäistä valvontaa parannetaan käsittelemällä komission toimintasuunnitelman mahdolliset toimenpiteet osana lainsäädäntö- budjetti- ja vastuuvapausprosesseja, ministeri Heinäluoma korosti. - Tulevana puheenjohtajamaana tulemme kuitenkin keskustelemaan komission ja jäsenvaltioiden kanssa sopivista tavoista tarkastella EU-talousarvion riskienhallinnan kysymyksiä, hän jatkoi.

Komissio esitteli tuoreen ehdotuksensa vuoden 2007 alustavaksi talousarvioesitykseksi. Puheenjohtajana toiminut ministeri Wideroos korosti, että vuoden 2007 alustava talousarvioesitys on merkittävä, koska se on ensimmäinen talousarvio, jossa noudatetaan talousarvion kurinalaisuutta ja moitteetonta varainhoitoa koskevaa uutta toimielinten välistä sopimusta. Talousarvioesitykseen palataan heinäkuun (budjetti)Ecofin-neuvostossa.

Lisätietoja: Finanssineuvos Sami Yläoutinen, puh. 040 735 1778

EU