Skip to content
Government and ministries Media

Ecofin-neuvostossa esillä arvonlisäverotuksen alennetut verokannat, parempi sääntely sekä EU:n talousarvion sisäinen valvonta

Ministry of Finance 4.11.2005 8.59
Tiedote 123/2005

EU:n talous- ja valtiovarainministerit kokoontuvat tiistaina 8.11.2005 Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa valtiovarainministeri Eero Heinäluoma. Esillä ovat mm. arvolisäverotus, EU-säädösten yrityksille aiheuttaman hallinnollisen rasituksen mittaaminen ja EU:n talousarvion sisäinen valvonta.

Euroryhmän kokouksessa 7.11.ministerit keskustelevat taloustilanteesta, inflaatiokehityksestä, globaaleista tasapainottomuuksista sekä tilastoista.

Arvonlisäveron alennetut verokannat

Ecofin-neuvosto keskustelee ALV:n alennetuista verokannoista puheenjohtajan kompromissiehdotuksen pohjalta. Tarkoituksena on järkeistää ja yksinkertaistaa alennettuja ALV-kantoja koskevia sääntöjä. Puheenjohtajan kompromissiehdotuksen mukaan alennetun verokannan alaiset hyödykkeet lueteltaisiin direktiivin liitteessä, ja se laajennettaisiin koskemaan tiettyjä työvaltaisia palveluita, kuten eräät rakennus- ja henkilökohtaiset palvelut.

Suomi voi hyväksyä puheenjohtajan uusimman kompromissiehdotuksen. Se antaa Suomelle mahdollisuuden soveltaa alennettua verokantaa ravintolapalveluihin sekä säilyttää mahdollisuuden soveltaa nollaverokantaa yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien painotyöhön.

Parempi sääntely: hallinnollisten kustannusten mittaaminen

Ministerit keskustelevat komission pilottivaiheen kokemusten pohjalta ehdottamasta hallinnollisen taakan mittausmenetelmästä ja antavat mahdollisesti komission tehtäväksi soveltaa tätä mittausmenetelmää systemaattisesti osana uuden EU-lainsäädännön ja -sääntelyn vaikutusarviointia. Yhteisesti sovittu menetelmä mahdollistaisi EU-tason säädösten vaikutusten arvioinnin eri jäsenmaissa yhtenäisellä tavalla.

Suomi voi yhtyä komission näkemyksiin mittausmenetelmän peruspiirteistä. On tärkeää, että menetelmä on työmäärältään ja kustannuksiltaan kevyt.

EU:n talousarvion sisäinen valvonta

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin on kymmenessä peräkkäisessä tarkastuslausumassaan todennut, ettei se voi antaa puhdasta lausumaa menojen oikeellisuudesta. Komissio on tehnyt esityksen, jonka tavoitteena on komission, parlamentin ja neuvoston yhteinen käsitys nykyisen sisäisen valvonnan viitekehikon kehittämisestä siten, että tilintarkastustuomioistuimen olisi mahdollista antaa positiivinen tarkastuslausuma. Ecofin-neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät, joissa esitettäisiin neuvoston keskeiset toimintapoliittiset linjaukset EU:n talousarvion sisäisen valvonnan kehittämiseksi.

Suomi voi kannattaa päätelmäluonnoksia. Suomen tavoitteena on saada aikaan konkreettisia toimia, jotta EU-varojen käytön tuloksellisuutta sekä hallinnon ja valvonnan laatua voidaan parantaa.

EU:n tilastojen hallinnointi

Neuvosto sopii EU:n tilastojen hallinnointia koskevista päätelmistä, jotka sisältävät alustavien tietojen mukaan tilastopaketin lisäksi päätelmät EMU:n tietovaatimusten täyttämistä käsittelevästä tilanneraportista.

Suomi katsoo, että ajantasaisia ja laadukkaita tietoja tarvitaan jäsenmaiden finanssipolitiikoiden koordinaatioon EU-tasolla ja talouspolitiikan suunnitteluun myös kansallisesti. Suomi tukee myös pyrkimyksiä parantaa jäsenmaiden tilastojen laatua selventämällä niiden valvontaa koskevia sääntöjä. Suomi pitää myös Eurostatin itsenäisyyden tukemista tärkeänä osana eurooppalaisen tilastojärjestelmän itsenäisyyden vahvistamiseksi tehtävää työtä.

Muut aiheet

Ecofin-neuvosto päättää, onko Unkari ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin maan liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi neuvoston maaliskuussa 2005 antamien suositusten mukaisesti. Uusimpien tietojen valossa näyttää siltä, että Unkarin alijäämä kohoaa huomattavasti yli suositusten mukaisen tavoitteen, ja maan käynnistämät toimet ovat riittämättömiä.

Valtiovarainministerit keskustelevat myös EU:n sokeripolitiikan uudistamisen taloudellisista vaikutuksista. Lisäksi Ecofin-neuvoston on tarkoitus käsitellä myös arvonlisäverovelvollisten velvoitteiden yksinkertaistamista. Komissio esittelee myös tekemänsä selvityksen rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin liittyvistä esteistä pankki- ja vakuutussektorilla.

Valtiovarainministereillä on kokouksen yhteydessä lounastapaaminen Efta-maiden valtiovarainministereiden kanssa, jonka aiheena on globalisaation haasteet. Samasta aiheesta keskustellaan myös ns. makrotaloudellisessa dialogissa lounaan jälkeen. Dialogiin osallistuvat neuvoston puolelta nykyisen sekä kahden seuraavan puheenjohtajavaltion ministerit ml. ministeri Heinäluoma, eurooppalaisten työmarkkinaosapuolien edustajia, sekä komissio ja EKP.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Marketta Henriksson, puh. (09) 160 33112 tai GSM (0400) 716 580.