Skip to content
Government and ministries Media

Informellt Ekofinrådsmöte i Wien 7-8 april 2006

Ministry of Finance 5.4.2006 5.27
Pressmeddelande 31/2006

EU-ländernas finansministrar och centralbankernas generaldirektörer sammanträder till ett informellt Ekofinmöte i Wien fredagen och lördagen 7–8 april 2006. Finansminister Eero Heinäluoma och Finlands Banks generaldirektör Erkki Liikanen representerar Finland vid mötet. Finansminister Eero Heinäluoma deltar dessutom 8–9 april i ASEM-finansministrarnas möte i Wien.

Ministrarna och generaldirektörerna diskuterar bl.a. det ekonomiska läget, finansmarknadernas stabilitet, krishantering och tillsyn, globaliseringen och Bretton Woods – institutionernas vårmöte. Under arbetsluncher diskuteras bl.a. harmoniseringen av företagsskattebasen och Ekofinrådets arbetsmetoder. Eurogruppen sammanträder fredag förmiddag, och då tas det ekonomiska läget, utvidgandet av euroområdet och G7-vårmötet upp.

Det ekonomiska läget

Den internationella ekonomins kraftiga tillväxt fortsatte år 2005. Ökningen av världshandeln uppskattades till över 6 % och världsproduktionen till över 4 %. Tillväxten förväntas vara stark även under 2006 trots det höga oljepriset. Den offentliga ekonomin förbättrades mera än förväntat i euroländerna under 2005, och produktionstillväxten inom euroområdet förväntas öka till nära 2 % år 2006. De största riskerna för världsekonomin är det höga oljepriset och bytesbalansproblemen.

Finansmarknadernas stabilitet, krishantering och tillsyn

EU:s finansmarknader är inte längre nationella, men de är heller inte fullständigt integrerade. Det är viktigt att utreda hur så kallade hem- och värdländers ansvar skall fördelas, samt i vilken form och på vilka sätt gemensamt ansvar skall tillämpas på tillsynen över gränsöverskridande finansieringsinstitut och hantering av finansmarknadskriser. Finland har deltagit aktivt i åstadkommandet av det samarbetsdokument som gäller skötandet av finansmarknadskriser samt vid beredningen av övningar för krissituationer.

Frågor som behandlas i samband med tillsynen över finansmarknaderna är bl.a. delegering av behörighet till en myndighet i en annan stat samt tillsynsmyndigheternas förfarande för biläggande av tvister. Diskussionen om gränsöverskridande tillsyn har nått längst inom banksektorn. Det är dock väsentligt att de beslut som fattas i fråga om horisontellt viktiga frågor är likriktade inom samtliga finansmarknadssektorer.

Bretton Woods –institutionernas vårmöten

EU:s ordförandeland håller ett tal vid Internationella monetära och finansiella kommitténs (IMFC) vårmöte i Washington den 22 april 2006, där man behandlar det ekonomiska läget samt de förslag till revidering av IMF:s medelfristiga strategi som lagts fram av IMF:s verkställande direktör.

Vid mötet diskuteras även justerandet av IMF:s kvoter så att de bättre skulle motsvara olika länders ekonomiska betydelse. EU har som utgångspunkt att under vissa villkor förstärka de allra mest underrepresenterade ländernas röst. En hållbar lösning bör basera sig på klara och objektiva kriterier samt på principen om likvärdig behandling av medlemsländerna. Finland är beredd att godkänna sådana åsikter om IMF:s kvoter som formulerats gemensamt av EU-länderna.

Globaliseringen

Vid mötet diskuteras åtgärder som kunde förbättra viljan att investera i Europa. Likaså utbyter man åsikter om hur en jämnare fördelning av globaliseringens nyttor och kostnader kunde säkerställas samt om linjedragningar i fråga om internationella företags samhällsansvar. Generaldirektörer för tre Europeiska storföretag inleder diskussionen av ämnet vid mötet.

Finland hör till dem som haft nytta av globaliseringen. Globaliseringen har gagnat den utrikeshandelsberoende nationalekonomin och möjliggjort på lång sikt höjandet av levnadsstandarden och upprätthållandet av sysselsättningen. Den skärpta globala konkurrensen har mötts med en ekonomisk strategi som baserar sig på forskning och utveckling samt kompetens på hög nivå.

Lunchtemana

Under arbetsluncherna kommer ministrarna att diskutera harmoniseringen av företagsskattebasen, utvecklandet av Ekofinrådets arbetsmetoder samt främjandet av företagande och dess betydelse i en globaliserad värld.

ASEM-finansministrarnas möte

Efter Ekofinmötet 8–9 april träffar ministrarna de Asiatiska ländernas finansministrar. Mötet kommer att handla om läget med världsekonomin och globaliseringens effekter.

Ytterligare information ges av finansråd Tapio Mutikainen, tfn (09) 160 331 59.

EU