FI SV EN

Den ekonomiska politiken

Regeringsprogrammet styr genomförandet av statens ekonomiska politik. Målet för statsminister Sanna Marins ekonomiska politik är att utöka välfärden. Med detta avses ekologiskt och socialt hållbar tillväxt, hög sysselsättning och hållbara offentliga finanser.

De viktigaste finanspolitiska målen under regeringsperiodens gång:

  • Sysselsättningsgraden höjs till 75 procent och antalet sysselsatta ökas med åtminstone 60 000 personer före utgången av 2023
  • Den offentliga ekonomin är i balans år 2023 förutsatt att det internationella ekonomiska läget är normalt
  • Ojämställdheten och inkomstskillnaderna minskar tack vare regeringens beslut
  • Finland färdas i kolneutral riktning före 2035 tack vare regeringens beslut

Ramarna för regeringens finanspolitik, de viktigaste finanspolitiska målsättningarna och det ramförfarande för statsfinanserna som iakttas under regeringsperioden fastställs i regeringsprogrammet. Åtgärderna och de årliga finanspolitiska målsättningarna preciseras i valperiodens första plan för de offentliga finanserna.

EU:s finanspolitiska regelverk påverkar Finlands nationella finanspolitik. Det förpliktar medlemsländerna till att upprätthålla finansiell balans och till att undvika alltför stora underskott och alltför stor skuldsatthet, så att den offentliga ekonomin vilar på en stabil grund även på längre sikt.

EU:s finanspolitiska reglering har blivit starkare genom den s.k. six pack-lagstiftningen från 2011 (inkl. direktivet om budgetramar), finanspolitiska pakten från 2012 och de s.k. two pack-förordningarna från 2013. Direktivet om budgetramar och den finanspolitiska pakten förutsätter nationella finanspolitiska regler och nationell övervakning som säkerställer överensstämmelse med EU-kraven. Budgetdirektivet förutsätter dessutom en finanspolitisk plan för hela den offentliga ekonomin. Two pack-förordningarna handlar bl.a. om förhandsgranskning av medlemsstaternas budgetplaner.

Den finanspolitiska pakten och delar av direktivet om budgetramar har genomförts nationellt med den s.k. finanspolitiska lagen (869/2012), som trädde i kraft i början av 2013. Direktivets avsnitt om en finanspolitisk plan har genomförts genom statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014).

Kontaktinformation

Budgetrådet
Annika Klimenko
tfn 02955 30232
annika.klimenko(at)gov.fi