FI SV EN

Kiinteistöt ja toimitilat

Valtiolla on arvoltaan noin 4,2 miljardin kiinteistöomaisuus, johon kuuluu noin 9 000 rakennusta. Näistä suojeltuja arvorakennuksia on noin 500. Vuonna 2018 valtiolla oli käytössään erilaisia toimitiloja vajaat 6 miljoonaa neliömetriä, josta noin viidennes on toimistotilaa ja loput erilaisia toiminnan tiloja kuten oikeussaleja, museoita, poliisilaitoksia, laboratorioita ja erilaisia varastoja. Hallinnonaloista eniten tiloja on puolustushallinnon käytössä. Puolustusvoimien käyttämien tilojen osuus on lähes puolet kokonaisneliömäärästä. Tietoja valtion tilankäytöstä ja tilankäytön kustannuksista julkaistaan puolivuosittain HTH-tilahallintajärjestelmän kautta.

Valtion kiinteistökanta vuonna 2018.

Valtion toimitilastrategian (2014) mukaisesti valtionhallinnon työympäristöjä parannetaan niin, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa kustannustehokkaasti. Tilaratkaisuissa varmistetaan myös valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus. Toimitilastrategian ohella toimitilojen hankintaa ohjaa valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta.

Valtion uusi vuokrajärjestelmä tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisena olevien valtion virastojen ja laitosten vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen pohjalta. Vuokrasopimusten joustavuutta on lisätty helpottamalla virastojen ja laitosten irtautumista tarpeettomista valtion omistamista tiloista. Senaatti-kiinteistöt toimii valtion ainoana tilanhankintayksikkönä, jonka kautta tilat vuokrataan joko valtion tai ulkopuolisen vuokranantajan tiloista. Senaatti-kiinteistöt voi näin tehokkaammin tarjota ratkaisuja eri virastojen tilatarpeisiin ja myydä valtiolle tarpeetonta tilaa.

Valtion kiinteistövarallisuuden omistajapolitiikka on linjattu valtion kiinteistöstrategiassa (2010). Valtion omaisuuden myynnissä noudatetaan avoimia ja syrjimättömiä menettelyjä. Myytävä kiinteistöomaisuus on pääasiassa valtion omista käyttötarpeista vapautunutta omaisuutta.

Valtion kiinteistöomaisuuden hallinnasta, kehittämisestä ja myynneistä vastaavat liikelaitoksina toimivat Senaatti-kiinteistöt sekä metsä- ja vesialueomaisuuden osalta Metsähallitus, joka on maa- ja metsätalousministeriön alainen liikelaitos. Valtion omistamat tie-, rautatie-, lentokenttä- ja muut liikennealueet kuuluvat lähinnä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle ja Väyläviraston toimialaan.

Senaatti-kiinteistöt valtion työympäristö- ja toimitilapalvelujen tuottajana

Senaatti-kiinteistöt huolehtii valtion kiinteistöjen hallinnan lisäksi toimitilojen vuokrauksesta ja toimii valtionhallinnon kumppanina työympäristö- ja toimitila-asioissa. Se tarjoaa palveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt rahoittaa toimintansa itse, eikä se kuulu varsinaiseen valtion budjettitalouteen. Liikelaitoksen ohjauksen kannalta tärkeimmät päätökset tekee vuosittain eduskunta valtion talousarvion yhteydessä. Lisäksi valtiovarainministeriö asettaa Senaatti-kiinteistöille vuosittain tarkat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet eduskunnan antamien päätösten jälkeen. Senaatti-kiinteistöjen toimintaa ohjaavat muutoin liikelaitoksista annettu yleislaki, asetukset sekä valtion kiinteistö- ja toimitilastrategiat.

Valtionhallinto uudistaa parhaillaan työn tekemisen tapoja ja työympäristöjä. Työ valtionhallinnossa on tietotyötä, asiakaspalvelua ja kentällä tehtävää käytännön työtä. Työn sidos fyysiseen työpisteeseen vähenee edelleen kun digitalisaatio muuttaa kaikkia työn tekemisen tapoja lähivuosina. Työympäristön kehittämistä tehdään mm. Työ 2.0 -hankkeessa.

Vuokrajärjestelmä, toimitila- ja kiinteistöstrategia

Lait ja asetukset