Skip to content
Government and ministries Media

Förvaringen av värdepapper öppnas för konkurrens

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2015 13.30
Pressmeddelande

Förvaringskostnaderna för värdepapper beräknas sjunka då verksamheten öppnas för konkurrens. Öp-penheten i fråga om aktieägandet förvaras på sin nuvarande nivå i Finland, eftersom bankerna konstruerar ett informationsinsamlingssystem som fungerar i realtid. Finland blir tack vare reformen en mera integrerad del av de europeiska kapitalmarknaderna, vilket sporrar aktörerna till att bli kvar i Finland.

EU:s värdepappersförordning trädde i kraft i september i fjol. Förordningen förpliktar Finland till att öppna värdepappersförvaringen för konkurens.

Finansministeriet bereder som bäst en regeringsproposition om genomförandet av de nödvändiga förändringarna i den nationella lagstiftningen. Avsikten är att propositionen skulle överlämnas till riksdagen denna höst.

EU-förordningen öppnar konkurrensen mellan värdepapperscentraler. I dagsläget finns det endast ett värdepapperscentral i Finland, och samtliga placerare, värdepappersemittenter och förvarare (banker och värdepappersföretag) använder dess tjänster.   

Tjänster från ett EU-land till ett annat

I framtiden kan värdepapperscentralerna erbjuda tjänster inom EU från ett land till ett annat med ett s.k. EU-pass. På så sätt minskar marknadernas bundenhet till enskilda värdepapperscentraler.

En av de mest betydande förändringar som följer av förordningen är att värdepappersemittenterna har rätt att fritt välja ett värdepapperscentral bland alla värdepapperscentraler som godkänts i EU. Finländska bolags aktier kan alltså införlivas i utländska värdeandelssystem.

Öppnandet av konkurrensen beräknas minska på finländska företags kapitalkostnader.

Placeraren väljer

Placeraren kan i fortsättningen välja förvaringsform:

  • Direkt ägande: Värdepappersplacerarens äganden införs på ett värdeandelskonto i dennes namn, vilket sedan förvaltas av en värdepapperscentral.
  • Flerstegsförvaltning av värdepapper (förvaltarregister): Placeraren låter registrera sina värdepapper på ett värdepapperskonto i bankens namn. Banken kan vidareförmedla värdepappren till en annan bank eller ett annat värdepappersföretag, varvid förvaringskedjan blir längre. 

I dagsläget är det möjligt endast för utländska placerare att utnyttja flerstegsförvaltning av värdepapper. Flerstegsförvaltning bör öppnas även för inhemska placerare för att konkurrensen mellan värdepapperscentraler och banker ska kunna ökas i enlighet med EU-förordningen.

Trycket mot att sänka förvaringskostnaderna ökar

Reformen gagnar investerarna eftersom förvaringskostnaderna för värdepapper beräknas minska då konkurrensen ökar. Investerarna kan i fortsättningen köpa förvaringstjänster både hos inhemska och hos utländska värdepapperscentraler.

I dagsläget finns det endast en värdepapperscentral i Finland som erbjuder förvaringstjänster. Öppnandet av konkurrensen ökar trycket mot att sänka på förvaringspriserna. Detta gäller såväl värdepapperscentraler som banker.

Finansministeriet beställde år 2010 en utredning över de ekonomiska konsekvenserna med flerstegsförvaltning av värdepapper och utvidgningen av förvaltarregistreringen (se bilaga, på finska).

Ägarinformation i realtid

Öppenheten i fråga om finländska aktieäganden förblir på den nuvarande nivån i Finland. Förvarare av värdepapper som är verksamma i Finland ska konstruera ett system dit man samlar ägarinformation från förvaltarnas egna kundsystem.

Systemet ska konstrueras under en övergångsperiod på två år. Det underhålls av Patent- och registerstyrelsen.

Informationsinsamlingssystemet fungerar i realtid, och t.ex. medias tillgång till information hålls på den nuvarande nivån i fråga om förvarare som är verksamma i Finland.

Systemet får emellertid inte någon information om förvaringar utomlands, eftersom den finländska lagstiftningen inte kan vara normgivande för system i andra länder.

Myndigheternas tillgång till information säkerställs

Reformen påverkar inte myndigheternas tillgång till information om aktierna förvaras i hemlandet. Myndigheterna får likadan information om både direkt ägande och om flerstegsförvaring.

Reformen påverkar myndigheternas tillgång till information från utlandet, eftersom man från förvarare som är verksamma utomlands nödvändigtvis inte kan erhålla ägarinformation i samma omfattning som från inhemska aktörer. Orsaken till detta är avsaknaden av EU-lagstiftning.

Propositionen inkluderar dock bestämmelser som tryggar myndigheternas tillgång till information.

Risken för att skattemyndigheternas tillgång till information skulle ha försvagats minskas ytterligare av det internationella automatiska utbyte av beskattningsinformation som myndigheterna inleder från och med ingången av 2017. Informationsutbytet inleds alltså innan flerstegsförvaltningen av värdepapper utvidgas efter en övergångsperiod på två år.

Tidigare utlåtanden påverkade

Finansministeriet inledde beredningen av projektet våren 2014. Arbetsgruppen beredde propositioner, vilka genomgick en remissbehandling sommaren 2014. Finansministeriet fortsatte beredningen som tjänsteuppdrag, och ordnade en ny remissrunda i november.

Finansministeriet har utnyttjat remissresponsen vid den fortsatta beredningen. Man tog till exempel hänsyn till önskemålet om att ägaruppgifter borde publiceras i realtid i Finland.

Hur förändras förvaringen av värdepapper? Frågor och svar

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn, 02955 30399, [email protected]