Skip to content
Government and ministries Media

Slutrapport från medborgarpanelen om yttrandefrihet har publicerats  -    genomförandet av panelens rekommendationer inleds 

Finansministeriet
25.3.2021 11.01
Pressmeddelande

Kommunminister Sirpa Paatero tog den 25 mars 2021 emot slutrapporten från medborgarpanelen som sammanträdde i februari för att behandla åtgärder som Finland bör vidta för att skydda personer som är verksamma i offentliga yrken mot hatretorik och för att trygga det fria åsiktsyttrandet.  

”OECD har konstaterat att hatretorik och riktade trakasserier mot personer i offentliga tjänster och uppgifter är ett växande problem i Finland. Regeringen tar problemen på allvar. Att ingripa i dem är en del av den förändring i den politiska kulturen som vi eftersträvar. Fri, icke-kränkande åsiktsyttring i en konstruktiv miljö är kärnan i en fungerande demokrati. Det demokratiska systemets funktionsförmåga gör det också möjligt att förnya samhället och öka jämställdheten", konstaterar kommunminister Paatero.

Finansministeriet tillsätter en beredningsgrupp som får i uppdrag att arbeta enligt en snabb tidsplan. Justitieministeriet och inrikesministeriet kommer också att delta i arbetet. Gruppen bereder före utgången av maj tillsammans med olika ministerier tidsplaner och ansvariga parter för genomförandet av medborgarpanelens rekommendationer. 

Rapporten innehåller 25 förslag till åtgärder som medborgarpanelen utarbetat för att förebygga hatretorik och riktade trakasserier

Medborgarpanelen betonar i sina rekommendationer att hatretorik och riktade trakasserier bör synliggöras, att definitionerna ska vara tydliga, att den kommunikation som baserar sig på dem ska vara tydlig, att straffen ska stå i proportion till brotten,  offrens rättsskydd, förebyggande åtgärder, tillräckliga resurser samt webbplattformars ansvar. Forskning, information och utbildning kring temat spelar också en viktig roll. Rekommendationerna till åtgärder publicerades redan skilt i februari.

Medborgarpanelens slutrapport är värdefull också på grund av den information som fås om själva användningen av metoden. Rapporten innehåller ett sammandrag av hur paneldeltagarna upplevde deltagandet i arbetet. 

Medborgarpanelen är en del av OECD:s pågående utvärdering av det civila samhällets verksamhetsmöjligheter i Finland. Deltagarna i medborgarpanelen valdes ut från hela landet genom slumpmässigt urval. Medborgarpanelen ordnades på uppdrag av finansministeriet och justitieministeriet av Åbo Akademis institut för samhällsforskning (Samforsk). Finansministeriet och justitieministeriet deltog inte i valet av temat, men hjälpte panelarrangörerna att skapa en lägesbild av det lagstiftningsarbete som hänför sig till temat och av den senaste tidens åtgärder inom förvaltningen. Medborgarpanelens rekommendationer är inte några ställningstaganden från ministerierna.

Ytterligare information:

Katju Holkeri, tfn +358 295 530 087, katju.holkeri(at)vm.fi

Johanna Nurmi, tfn 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi