Ekonomisk översikt, vinter 2018

Produktionen i Finland ökade på bred front i år, men långsammare än under fjolåret. År 2018 ökar BNP med 2,5 procent. Den fortsatt starka ekonomiska tillväxten och ökningen i efterfrågan på arbetskraft gör att antalet sysselsatta 2018 blir 2,5 procent större än i fjol och sysselsättningsgraden stiger till 71,6 procent.
År 2019 avtar tillväxten i BNP till 1,5 procent. Den globala handeln avtar när handelshindren blir fler, vilket bromsar upp exporttillväxten och påverkar investeringsförväntningarna. Investeringsökningen förutspås avta klart under 2019, vilket i synnerhet beror på att bygginvesteringarna börjar minska. Den ekonomiska tillväxten mattas av ytterligare till 1,3 procent 2020 och därefter avtar tillväxten till mindre än en procent på medellång sikt.
Utvecklingen av hushållens disponibla inkomster är fortsatt snabb i och med att inkomstnivån stiger allt snabbare. Realinkomsterna ökar klart trots att inflationen tar fart och hushållens konsumtion tilltar nästa år jämfört med innevarande år.
Trots den avtagande ekonomiska tillväxten upprätthåller den måttfulla utvecklingen av reallönerna efterfrågan på arbetskraft. Till följd av det stora antalet arbetslösa och dolt arbetslösa samt insatserna för att utöka arbetskraftsutbudet utgör utbudet på arbetskraft ännu inte ett hinder för sysselsättningens och ekonomins tillväxt när man ser till ekonomin som helhet, trots att det råder brist på yrkeskunnig arbetskraft inom vissa branscher.
Det goda konjunkturläget och åtgärderna för att dämpa ökningen av utgifterna gör den offentliga ekonomin relativt balanserad. Även den offentliga skulden i relation till BNP minskar under de närmaste åren. Den offentliga ekonomin börjar emellertid så småningom försvagas under de första åren på 2020-talet, när den ekonomiska tillväxten mattas av och anpassningsprogrammet avslutas. Den offentliga ekonomin försvagas på grund av att befolkningen åldras, vilket ökar pensions-, vård- och omsorgsutgifterna.

Languages: