Skip to content
Media

Rapport
Vilka är utsikterna och utmaningarna för den offentliga ekonomin i Finland?

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2017 10.01 | Publicerad på svenska 10.2.2017 kl. 10.33
Pressmeddelande

Finansministeriet utgav den 10 februari 2017 en rapport om läget med och utsikterna för den offentliga ekonomin i Finland. Rapporten granskar läget med den offentliga ekonomin och arbetsmarknaderna i förhållande till regeringens målsättningar.

Regeringen har fastställt som mål att stoppa skuldsättningen, att höja sysselsättningsnivån till 72 procent samt att fatta beslut som behövs för överbryggandet av hållbarhetsunderskottet. 

Regeringen kommer enligt finansministeriets undersökningar att halka efter med vissa av sina viktigaste målsättningar. Problemen inom den offentliga ekonomin och arbetsmarknaderna kvarstår trots den senaste tidens positiva nyheter om ekonomin.

Regeringen kan enligt rapporten uppnå sina viktigaste målsättningar genom att agera målmedvetet i enlighet med regeringsprogrammet i syfte att förstärka den offentliga ekonomin och att höja sysselsättningsgraden.

Fokus på förbättrandet av sysselsättningen och strukturerna inom den offentliga ekonomin

Som det nu ser ut så räcker de sysselsättnings- och tillväxtåtgärder som redan genomförts inte till för att förstärka den offentliga ekonomin med två miljarder euro, såsom man fastslagit i regeringsprogrammet.  Det är enligt rapporten osannolikt att sysselsättningsmålet uppnås utan effektiva policyåtgärder som förstärker efterfrågan och utbud av arbetskraft.

Gallringen av den offentliga ekonomins uppgifter och förpliktelser skulle  spara en miljard euro, men inte ens hälften av den eftersträvade besparingen har uppnåtts. Därför kärvs flera åtgärder som med säkerhet leder till besparingar.

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen har redan kommit långt, men betydande detaljer är fortfarande oavgjorda. För att den eftersträvade besparingen om tre miljarder euro netto ska uppnås krävs ännu större besparingar som även täcker kostnaderna under övergångsskedet.

Statsfinanserna bör förstärkas särskilt

Staten riskerar att inte uppnå regeringens underskottsmål. Åtgärderna som förstärker den offentliga ekonomin borde därför enligt rapporten i första hand riktas mot statsfinanserna.

Det skulle även underlätta följandet av förpliktelserna i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

Rapport (på finska)

Ytterligare upplysningar:

Mikko Spolander, överdirektör, tfn 02955 30006, mikko.spolander(at)vm.fi

Ekonomiska utsikter Finanspolitiken