Skip to content
Media

Työryhmän ehdotus
Uusia loppurahoittajia suurille väylähankkeille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2018 13.01
Tiedote

Työryhmä on hahmotellut mallin suurten infrahankkeiden toteuttamiselle osakeyhtiön kautta. Työryhmä luovutti raporttinsa valtiovarainministeri Petteri Orpolle torstaina 20. joulukuuta.

Hankeyhtiö voi rakennuttaa hankkeen mutta myös jatkaa hankkeen ylläpitäjänä ja omistajana. Myös
suunnitteluvaiheessa voidaan hyödyntää yhtiömallia. Valtio ja kunnat ovat luontevia osakkaita väylän
toteuttavaan ja omistavaan yhtiöön, jos ne kantavat merkittävän rahoitusvastuun väylän rakentamisesta.

Työryhmän mukaan olennaista kuitenkin on miljardiluokan hankkeissa löytää ja hyödyntää muita
rahoituslähteitä, jotka korvaavat valtion ja kuntien eli veronmaksajien kannettavaksi jäävää rahoitusosuutta.
Tällaista loppurahoitusta voidaan saada

  • käyttäjämaksuista
  • EU-tuesta
  • kiinteistökehittämisestä saatavasta arvonnoususta
  • yksityisen hyötyjän osuudesta.

Hankkeen loppurahoittajat. Maksimoitavat: käyttäjämaksut, EU-tuki, kiinteistökehittäminen ja yksityinen hyötyjä. Ehdollinen: yksityinen sijoittaja. Veronmaksajat: kuntien suora rahoitus, valtion suora rahoitus, residuaali.

Hankkeen toteutusedellytykset ovat sitä paremmat, mitä suurempi osuus kustannuksista voidaan kattaa näillä keinoilla. Myös kolmannen tahon yhtiöön sijoittama oma pääoma parantaa hankkeen
toteutumisedellytyksiä, jos kolmannen tahon mukaan tulon arvioidaan tuovan etuja hankkeelle ja
osallistumisen ehdoista päästään sopimukseen.

Hallitus voisi esimerkiksi hallitusohjelmassa päättää, ryhdytäänkö neuvottelemaan joidenkin hankkeiden toteutuksesta, mitä hankkeet olisivat ja käytettäisiinkö hankkeissa hankeyhtiötä toteuttajana.Kun valmisteluvaihe olisi päättynyt ja neuvottelut kuntien sekä mahdollisten muiden oman pääoman sijoittajien kanssa olisi käyty, hallitus päättäisi, mitä hanketta edistetään ja millä periaatteilla.

Valtiovarainministeri Orpo pitää uusien rahoituslähteiden käyttämistä keskeisenä edellytyksenä
hankkeiden etenemiselle

Valtiovarainministeri Petteri Orpo kiitti työryhmää perusteellisesta työstä ja korosti valmistelussa hyvää
yhteistyötä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Orpon mukaan työryhmän toimeksiannon taustalla oli tarve selvittää uusia rahoitusmalleja suurten väylähankkeiden toteuttamiseksi.

”Suomessa on vireillä useita miljardiluokan väylähankkeita, joiden toteuttaminen pelkällä
budjettirahoituksella on vaikeaa. Uudet rahoitusmallit mahdollistavat tärkeiden väylähankkeiden valmistelun viemisen eteenpäin. Samalla rahoitusta riittää paremmin maakunnissa tärkeiden liikennehankkeiden toteuttamiseen”, toteaa ministeri Orpo.

”Jatkamme hankeyhtiömallin valmistelua valtiovarainministeriössä yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Uskon, että valmistelun pohjalta seuraava hallitus voi päättää useamman hankkeen käynnistämisestä”, ministeri Orpo sanoo.

Työryhmässä edustus keskeisistä toimijoista

Työryhmän puheenjohtajana oli budjettipäällikkö Hannu Mäkinen valtiovarainministeriöstä. Jäsenistössä oli valtiovarainministeriön lisäksi edustettuina muun muassa liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, valtioneuvoston kanslian omistajaohjaus ja Helsingin, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Rakennusteollisuus RT ry.

Väylä tulevaan - Infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla selvittävän työryhmän raportti

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, puh. 02955 30330, hannu.makinen(at)vm.fi
Työryhmän varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja, Aleksi Randell, puh. 040 050 0822,
aleksi.randell(at)rakennusteollisuus.fi
Työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Kati Jussila, puh. 02955 30378, kati.jussila(at)vm.fi

Petteri Orpo Talouspolitiikka