Skip to content
Media

Arbetsgruppsförslag
Nya finansierare för stora farledsprojekt

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2018 13.01 | Publicerad på svenska 21.12.2018 kl. 14.33
Pressmeddelande

En arbetsgrupp har skisserat en modell för genomföring av stora infrastrukturprojekt med hjälp av aktiebolag. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till finansminister Petteri Orpo torsdagen den 20 december.

Projektbolaget kan låta genomföra projektet men också fortsätta som underhållare och ägare efter att det blivit färdigt. Bolagsmodellen kan utnyttjas även i planeringsskedet. Staten och kommunerna är naturliga delägare i ett bolag som förverkligar och äger en farled, i synnerhet om de bär ett betydande finansieringsansvar för projektet.

Det väsentliga är enligt arbetsgruppen att man för miljardprojekt hittar och utnyttjar andra finansieringskällor som ersätter statens och kommunernas, dvs. skattebetalarnas kvarvarande finansieringsandel.
Denna slags finansiering kan fås från

  • användaravgifter

  • EU-stöd

  • värdestegring till följd av fastighetsförädling

  • andelen för privat nyttotagare

Förutsättningarna för genomförandet av projektet är desto bättre ju större andel av kostnaderna som kan täckas med dessa slags medel. Eget kapital som investeras i bolaget av en tredje part förbättrar förutsättningarna för genomföringen av projektet, om en tredje parts medverkan beräknas vara fördelaktigt för projektet och om man kommer överens om villkoren för medverkandet.

Regeringen kan till exempel i regeringsprogrammet fastslå om man inleder förhandlingar om vissa projekt, vilka dessa projekt kunde vara och om man utnyttjar ett projektbolag som verkställare. Efter att beredningsskedet slutförts och förhandlingarna med kommuner och eventuella andra kapitalinvesterare genomförts kan regeringen sedan besluta vilket projekt som drivs vidare och enligt vilka principer.

Nya finansieringskällor är enligt finansminister Orpo en väsentlig förutsättning för att projekt ska kunna drivas vidare

Finansminister Petteri Orpo tackade arbetsgruppen för dess grundliga arbete och betonade det goda samarbetet med kommunikationsministeriet. Syftet med arbetsgruppens uppdrag var enligt Orpo att utreda nya finansieringsmodeller för genomföringen av stora farledsprojekt.

”Flera farledsprojekt i miljardklass pågår just nu, och det är svårt att genomföra dem enbart med hjälp av budgetfinansiering. De nya finansieringsmodellerna möjliggör fortgående beredning av viktiga farledsprojekt. Samtidigt kan vi lösgöra mera finansiering för viktiga farledsprojekt i landskapen”, konstaterade minister Orpo.

”Finansministeriet fortsätter med beredningen av projektbolagsmodellen tillsammans med kommunikationsministeriet. Jag tror att nästa regering kan besluta om inledandet av flera nya projekt tack vare beredningen”, säger minister Orpo.

Arbetsgruppen hade företrädare för de viktigaste aktörerna

Arbetsgruppens ordförande var budgetchefen Hannu Mäkinen från finansministeriet. Medlemmarna företräder förutom finansministeriet även kommunikationsministeriet, Trafikverket, ägarstyrningen vid statsrådets kansli och Helsingfors, Tammerfors och Åbo stad samt Byggnadsindustrin RT r.f.

Väylä tulevaan - Infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla selvittävän työryhmän raportti (på finska)

Mer information:

Hannu Mäkinen, budgetchef, arbetsgruppens ordförande, tfn 02955 30330, hannu.makinen(at)vm.fi
Aleksi Randell, verkställande direktör, arbetsgruppens vice ordförande, tfn 040 050 0822, aleksi.randell(at)rakennusteollisuus.fi
Kati Jussila, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens sekreterare, tfn 02955 30378, kati.jussila(at)vm.fi

Finanspolitiken Petteri Orpo