Skip to content
Government and ministries Media

Den utdragna undantagstiden sätter förtroendet och framtidshoppet på prov

Finansministeriet
3.11.2020 15.40 | Publicerad på svenska 9.11.2020 kl. 14.00
Pressmeddelande

Dialoger under undantagsperioden ordnas nästa gång torsdagen den 12 november. Nu har du möjlighet att anmäla dig som arrangör av framtida dialoger.

I dialogerna under undantagsperioden kan man tillsammans med den egna organisationen, sammanslutningen eller någon annan grupp behandla de erfarenheter som coronaläget gett upphov till och skapa en gemensam framtidsvision. Deltagarna bidrar också till att skapa en bredare bild av det aktuella läget i vårt samhälle. De sammandrag som sammanställts av vårens dialoger användes bland annat som material för OECD:s förtroendebedömning samt i Covid-19 beredskapsarbetet och i styrningen av finansministeriets förvaltningspolicy.

Nästa nationella dag för dialoger under undantagsperioden är 12.11. Diskussionsarrangörerna kan fritt välja tema eller behandla temat arbete och gemenskap. I samband med temat Arbete och gemenskap kan man behandla till exempel hur arbetslivet förändrats i och med coronasituationen och hurdana konsekvenser nuvarande praxis, såsom distansarbete, har för framtiden. Diskussionsarrangörerna kan också fokusera på hur samhället mår och hur medborgarna agerar under en coronakris. 

”Alla försöker anstränga sig, anpassa sig och vara till nytta i denna situation. Vi kommer nog vidare så småningom”

Vid de dialoger under undantagstiden som ordnades 22.10 dryftades och byggdes förtroende och framtidstro upp. Deltagarna kom från olika samhälleliga grupper: unga, pensionärer, yrkespersoner inom social- och hälsovården, chefer och direktörer, församlingsmedlemmar, kommunala arbetstagare, fackföreningsmedlemmar, företagare och tjänstemän runtom i Finland.

De långvariga effekterna av distansarbete och gemensam inlärning, konsekvenserna av en utdragen undantagstid för sociala band och gemenskaper samt medborgarnas förtroende för varandra och institutionerna väckte diskussion. Även om förtroendet för att klara sig tillsammans sätts på prov, fanns det också hoppingivande faktorer.

Att dela med sig av bekymmer och förhoppningar i dialogen ger deltagarna en möjlighet att stanna upp och lugna sig och att vara närvarande. En kombination av dysterhet och hopp innebär utmanande tider där det behövs nya visioner för framtiden.

Ett omfattande sammandrag finns i sin helhet på webbplatsen för Dialoger under undantagsperioden. Där finns också alla andra sammandrag av tidigare dialogdagar.

Ytterligare information:

Dialogakademin: Janne Kareinen, chef, janne.kareinen(a)dialogiakatemia.fi, tfn 045 631 6516

Dialogpaus-stiftelsen: Laura Arikka, verkställande direktör, laura.arikka(a)eratauko.fi, tfn 044 579 2686

Finansministeriet: Katju Holkeri, finansråd, katju.holkeri(a)vm.fi, tfn 040 764 9880

Tanken bakom dialogerna under undantagsperioden är att ge medborgare och organisationer möjlighet att föra en konstruktiv diskussion och öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter. Diskussioner ordnas redan nu av närmare trettio olika samhälleliga aktörer – enskilda personer, organisationer, kommuner, företag, stiftelser och ministerier. Höstens sista dag för dialoger under undantagstiden är 3.12 i samband med den nationella Dialogpaus-veckan.

Dialogakademin, stiftelsen Dialogpaus, justitieministeriet, Sitra och finansministeriet samordnar dialogerna under undantagsperioden samt sammanställer och publicerar sammandragen och förmedlar dem till statsförvaltningen och kommunerna.

Finansministeriet Förvaltningspolitiken