Skip to content
Media

Valtiovarainministeriö käynnistää Kittilän kunnan kuulemismenettelyn kuntalain mukaisesti

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2017 16.23
Tiedote

Kittilän kunta ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin kunnan hallinnon saattamiseksi lain mukaiseksi.

Oulun syyttäjänvirasto ilmoitti 13.10., että Kittilän kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa sekä tilapäisessä valiokunnassa edellisellä vaalikaudella toimineita lukuisia jäseniä vastaan on nostettu syytteitä. Syytteitä on nostettu eri henkilöiden osalta työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Henkilöistä suuri osa toimii kunnan luottamustoimessa myös kuluvalla valtuustokaudella.

Kittilän kunnanvaltuusto on 31.10.2017 käsitellyt syytteessä olevien luottamushenkilöiden mahdollista luottamustoimesta pidättämistä.  Valtuuston päätöksen mukaan Lapin käräjäoikeudessa vireillä olevissa rikosasioissa vastaajana olevat luottamushenkilöt on pidätetty osallistumasta asioiden käsittelyyn asioissa, joista he ovat syytteessä tai muusta syystä esteellisiä. Valtiovarainministeriö katsoo, että Kittilän kunta ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin kunnan hallinnon saattamiseksi lain mukaiseksi ottaen huomioon kuntalain 85 §:n säännökset luottamushenkilön toimesta pidättämisestä luottamushenkilön toimessaan tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi.

Kuntalain 85 §:n tarkoituksena on turvata kunnan päätöksenteon uskottavuus ja luotettavuus tilanteessa, jossa luottamushenkilöä epäillään vakavasta virkarikoksesta. Koska syyttäjänviraston nostamat syytteet koskevat useita vakavia virkarikoksia ja laajaa joukkoa luottamushenkilöitä ja esitutkinnassa sekä syyteharkinnassa on myös muita asioita, pelkästään esteellisyysäännösten noudattaminen ei valtiovarainministeriön käsityksen mukaan riittävästi turvaa päätöksenteon luotettavuutta ja uskottavuutta.

Kuntalain 12 a luvussa säädetään poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä ja menettelyn käynnistämisen edellytyksistä. Kuntalain mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianomaista kuntaa ennen selvityshenkilön tai selvitysryhmän asettamista kunnan hallintoa selvittämään. Valtiovarainministeriö pyysi 2.11.2017 Kittilän kunnalta lausuntoa selvitysryhmän asettamisesta 18.12.2017 mennessä. Mikäli kunnan kuulemisen jälkeen selvitysmenettelyn edellytykset edelleen täyttyvät, selvitystyö alkaisi 1.1.2018 ja päättyisi selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 28.2.2018 mennessä. Selvitysryhmän toimenpide-ehdotukset on kuntalain mukaan käsiteltävä mahdollisimman pian Kittilän kunnanvaltuustossa ja niitä koskevat päätökset on raportoitava valtiovarainministeriöön.

Valtiovarainministeriö on nimeämässä selvitysryhmän jäseniksi kaupunkineuvos, hallintotieteiden maisteri Antti Rantakokon, ylituomari, varatuomari Liisa Talvitien ja hallintojohtaja, varatuomari Irma Niemisen. Antti Rantakokko toimii selvitysryhmän puheenjohtajana. Ryhmän jäsenillä on laaja kokemus kunnallishallinnon alalta ja ryhmässä on tehtävän vaatima oikeudellinen asiantuntemus. Selvitysryhmän jäsenet ovat Kittilän kunnasta ja valtiovarainministeriöstä riippumattomia.

Kuntalain mukaiseen valtiovarainministeriön käynnistämään selvitysmenettelyyn ei ole tarvetta eikä perustetta, mikäli kunta ryhtyy asiassa riittäviin toimenpiteisiin. Kuntalain mukaan luottamushenkilö voi myös itse vetäytyä hoitamasta luottamustoimea.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 0295 530 079 
lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen, puh. 0295 530 445

Hallintopolitiikka Kunta-asiat