Skip to content
Media

Finansministeriet inleder samrådsförfarandet med Kittilä kommun i enlighet med kommunallagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2017 16.23
Pressmeddelande

Kittilä kommun har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att få kommunens förvaltning att överensstämma med lag.

Åklagarämbetet i Uleåborg meddelade den 13 oktober att man väckt åtal mot flera medlemmar som medverkat i Kittilä kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt i tillfälliga utskottet under förra valperioden. Åtal har väckts bland annat på grund av arbetarskyddsbrott, diskriminering i arbetslivet och missbruk av tjänsteställning samt grovt missbruk av tjänsteställning. Största delen av de berörda personerna innehade förtroendeposter även under innevarande fullmäktigeperiod.

Kittilä kommunfullmäktige behandlade den 31 oktober 2017 en eventuell avstängning av de åtalade förtroendevalda.   De förtroendevalda, som är svarande i brottsmålen som är anhängiga i tingsrätten i Lappland, har enligt fullmäktiges beslut avstängts från behandling av ärenden i vilka de är åtalade eller annars jäviga. Finansministeriet anser att Kittilä kommun, med beaktande av bestämmelserna i 85 § i kommunallagen om avstängning av förtroendevald för den tid en förundersökning eller en rättegång som gäller ett tjänstebrott som en förtroendevald misstänks för pågår, inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att få kommunens förvaltning att överensstämma med lag.

Syftet med 85 § i kommunallagen är att trygga det kommunala beslutsfattandets trovärdighet och pålitlighet i ett läge där en förtroendevald misstänks för grovt tjänstebrott. Eftersom åtalen som åklagarämbetet väckt gäller flera allvarliga tjänstebrott och ett stort antal förtroendevalda, och eftersom förundersökningen och åtalsprövningen omfattar även andra ärenden, kan beslutsfattandets pålitlighet och trovärdighet enligt finansministeriet inte tryggas bara genom att man följer jävighetsbestämmelserna.

Kapitel 12 a i kommunallagen föreskriver om utredningsförfarandet i fråga om kommuner som har exceptionella svårigheter inom förvaltningen och om förutsättningarna för inledandet av förfarandet. Finansministeriet ska enligt kommunallagen höra kommunen i fråga innan man utser en utredare eller en utredningsgrupp för att utreda kommunens förvaltning. Finansministeriet begärde den 2 november 2017 ett utlåtande från Kittilä kommun om tillsättandet av en utredningsgrupp. Utlåtandet ska ges före den 18 december 2017. Ifall förutsättningarna för ett utredningsförfarande fortfarande uppfylls efter att kommunen hörts, ska utredningsarbetet inledas den 1 januari 2018, och avslutas efter att utredningen slutförts, dock senast den 28 februari 2018. Utredningsgruppens åtgärdsförslag ska enligt kommunallagen behandlas så snabbt som möjligt av Kittilä kommunfullmäktige, och besluten ska rapporteras till finansministeriet.

Finansministeriet kommer att utnämna stadsrådet, förvaltningsmagister Antti Rantakokko, överdomaren, vicehäradshövdingen Liisa Talvitie och förvaltningsdirektören, vicehäradshövdingen Irma Nieminen till medlemmar i utredningsgruppen. Antti Rantakokko kommer att vara ordförande för gruppen. Medlemmarna har omfattande erfarenhet från kommunförvaltningen och sådan juridisk kompetens som uppdraget kräver. Medlemmarna i utredningsgruppen är oavhängiga av såväl kommunen som ministeriet.

Det behövs inget i kommunallagen avsett utredningsförfarande som inleds av finansministeriet ifall kommunen vidtar nödvändiga åtgärder. En förtroendevald kan enligt kommunallagen också själv avstå från att utöva sitt förtroendeuppdrag.

Ytterligare information:

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 0295 530 079
Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 445

Förvaltningspolitiken Kommunärenden