Skip to content
Media

Europarådets kongress för lokala och regionala organ berömmer Finland för läget med lokaldemokratin

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2017 14.37 | Publicerad på svenska 30.3.2017 kl. 10.33
Pressmeddelande

Region- och lokaldemokratin har ett starkt fotfäste i Finland och Finland har också förbundit sig till att utveckla demokratin. Så konstateras det i rapporten från Europarådets kongress för lokala och regionala organ som gäller läget med och utvecklingsbehoven hos lokaldemokratin i Finland. Utvärderingsrapporten godkändes av kongressen den 28 mars.

I rapporten föreslås vissa utvecklingsrekommendationer som gäller den lokala och regionala demokratin i Finland. Särskild uppmärksamhet fästs vid den kommande landskapsförvaltningen. Man bör enligt rapporten framför allt se till att landskapen har mångsidiga och täckande möjligheter till egna resurser. Landskapens beskattningsrätt anses utgöra ett viktigt självstyrelseelement. Man är även oroliga över att kommunernas uppgifter och förpliktelser utökas.

I Finland har man haft som mål att förstärka den lokala och direkta demokratin bland annat genom den nyligen genomförda revisionen av kommunallagen. I rapporten beröms även de åtgärder som syftar till att balansera kommunernas ekonomi. Samarbets- och konsulteringsförfarandena mellan central- och lokalförvaltningen betraktas också som välfungerande, och de anses utgöra goda exempel även för andra medlemsländer. De väckte även intresse i samband med diskussionen som fördes i salen.

"Den aktuella utvärderingen visar att de demokratiska grundpelarna inom vår förvaltning är i gott skick. Vårt demokratiska system har en stark grund, och det är viktigt att vi värnar om den även i framtiden," konstaterar statssekreterare Jari Partanen som deltog i kongressen.

Europarådet (Council of Europe) svarar för mänskliga rättigheter, demokrati och utvecklandet av rättsstaten, det främjar medlemsländernas enhetlighet, det skyddar mänskliga rättigheter och pluralistisk demokrati, det förbättrar levnadsförhållanden och främjar mänskliga värden. Det har sammanlagt 47 medlemsländer, inklusive Finland. Finland har ratificerat flera av Europarådets konventioner, bland annat stadgan om lokal självstyrelse.

Europarådets kongress för lokala och regionala organ (Congress of Local and Regional Authorities of Europe) är verksam vid Europarådet. Kongressen ger regelbundet ut landspecifika rapporter om den lokala och regionala demokratin i staterna som hör till Europarådet, och följer iakttagandet av stadgan om lokal självstyrelse i medlemsländerna.

Kongressen genomförde år 2016 en utvärdering om hur Finland iakttar de europeiska principerna för lokal demokrati, och framför allt stadgan om lokalt självstyre som även Finland ratificerat. Utvärderingsrapporten godkändes av kongressen den 28 mars 2017. Statssekreteraren Jari Partanen företrädde regeringen vid kongressen.

Local and regional democracy in Finland -raporten

Ytterligare information:

Jari Partanen, statssekreterare, tfn 040 5911 377
Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman, tfn 040 568 1492