Hyppää sisältöön
Media

Euroopan neuvoston kunta- ja aluekongressilta kiitosta Suomen paikallisdemokratian tilasta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.3.2017 14.37
Tiedote

Suomessa alue- ja paikallisdemokratialla on vahva jalansija ja Suomi on myös sitoutunut demokratian kehittämiseen. Näin todetaan Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin laatimassa raportissa, joka koskee Suomen paikallisen demokratian tilaa ja kehittämistarpeita. Arviointiraportti hyväksyttiin kongressin istunnossa 28. maaliskuuta.

Raportissa kongressi esittää kehittämissuosituksia Suomen paikallis- ja aluedemokratiaa koskien. Huomiota kiinnitetään erityisesti perusteilla olevaan maakuntahallintoon. Raportin mukaan oleellista olisi huolehtia muun muassa siitä, että maakunnilla on monipuoliset ja kattavat mahdollisuudet omiin resursseihin. Maakuntien verotusoikeus nähdään tärkeänä itsehallinnon elementtinä. Myös kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä kannetaan huolta.

Suomessa paikallista ja suoraa demokratiaa on pyritty vahvistamaan muun muassa toteutetun kuntalain uudistuksen kautta. Raportissa kiitosta saavat myös ne toimenpiteet, joiden kautta kuntien taloutta on pyritty tasapainottamaan. Lisäksi keskus- ja paikallishallinnon yhteistyö- ja konsultaatiokäytäntöjä pidetään toimivina ja niiden nähdään toimivan hyvinä esimerkkeinä myös muille Euroopan neuvoston jäsenmaille. Ne herättivät kiinnostusta myös salissa käydyssä keskustelussa.

"Nyt tehty arviointi osoittaa, että hallintomme demokraattiset peruspilarit ovat hyvässä kunnossa. Kansanvaltaisen järjestelmämme perusta on vahva ja sitä on tärkeää vaalia myös tulevaisuudessa", toteaa kongressin istuntoon osallistunut valtiosihteeri Jari Partanen.

Euroopan neuvosto (Council of Europe) vastaa ihmisoikeuksista, demokratiasta ja oikeusvaltiokehityksestä, edistää jäsenmaidensa yhtenäisyyttä, suojelee ihmisoikeuksia ja moniarvoista demokratiaa, parantaa elinolosuhteita sekä edistää inhimillisiä arvoja. Siihen kuuluu kaikkiaan 47 jäsenmaata,  Suomi mukaan lukien. Suomi on ratifioinut useita Euroopan neuvoston sopimuksia, muun muassa paikallisen itsehallinnon peruskirjan.

Euroopan neuvoston yhteydessä toimii Euroo­pan kunta- ja alue­hallin­to­kon­gres­si (Congress of Local and Regional Autho­rities of Euro­pe). Kongressi antaa säännöllisesti ja maakohtaisesti raportteja paikallis- ja aluedemokratian tilasta Euroopan neuvostoon kuuluvissa valtioissa ja tarkkailee Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan periaatteiden noudattamista jäsenmaissa.

Kongressi toteutti vuonna 2016 arvioinnin siitä, millä tavoin Suomessa noudatetaan eurooppalaisia paikallisen demokratian periaatteita, erityisesti Suomessakin ratifioitua paikallisen itsehallinnon peruskirjaa. Arviointiraportti hyväksyttiin kongressin istunnossa 28.3.2017. Kongressin istuntoon osallistui hallituksen edustajana valtiosihteeri Jari Partanen.

Local and regional democracy in Finland -raportti

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Jari Partanen 040 5911377
Neuvotteleva virkamies Markku Mölläri 040 5681492

Hallintopolitiikka Kunta-asiat