Skip to content
Media

Europa 2020 –programmet fokuserar på sysselsättning och innovationer

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2015 13.45
Nyhet

Statsrådet godkände den 2 april det nationella programmet inom Europa 2020 –strategin. Finland fortsätter trots det svåra ekonomiska läget med arbetet att uppnå målen med strategin. Europa 2020 –strategin ska utveckla EU till en smart, hållbar och engagerande ekonomi.

Det nationella programmet redogör för åtgärderna som Finland vidtagit för att uppfylla de landspecifika rekommendationer som godkändes vid Europeiska rådet sommaren 2014. De landspecifika rekommendationerna gäller

  • den offentliga ekonomins långfristiga hållbarhet
  • den offentliga servicens produktivitet
  • förbättrandet av arbetskraftsandelen speciellt bland den äldre arbetsföra befolkningen
  • konkurrensen på produkt- och servicemarknaden
  • innovationer och produktivitet inom den privata sektorn

Dessutom finns åtgärder som har ett samband med Finlans nationella målsättningar. Dessa berör

  • sysselsättningen
  • forskningen och utvecklingen
  • klimaten och energin
  • utbildningen
  • minskningen av fattigdom

Europa 2020 –strategin är EU:s tillväxtstrategi för innevarande årtionde, och den siktar mot ett smart, hållbart och engagerande EU. Dessa sinsemellan kompletterande prioriteringar hjälper EU och medlemsländerna att uppnå hög sysselsättning, produktivitet och social samhörighet.

Europa 2020 -strategin

Ytterligare information: Jussi Huopaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30257