Europa 2020 -strategin

Finlands nationella program, våren 2015

Europeiska rådet godkände ekonomi- och sysselsättningsstrategin år 2010. Visionen i Europa 2020-strategin
som sträcker sig till år 2020 är smart, hållbar och engagerande tillväxt. I strategin fastställs målsättningar för
sysselsättningen, forsknings- och utvecklingsuppgifterna, klimatet, utbildningen och bekämpningen av fattigdom
som gäller hela EU. Varje medlemsland fastställer sina egna nationella mål.

Finlands nationella mål är att höja sysselsättningsgraden bland 20-64-åriga till 78 procent, att bevara målnivån
för forsknings- och utvecklingsutgifterna på 4 procent, att uppnå de inom EU överenskomna klimat- och
energimålsättningarna, att hålla andelen högskoleexaminerade 30-34-åringar vid 42 procent, att minska på
skolavbrytandet bland 18-24-åriga till 8 procent samt att minska på antalet människor som hotas av fattigdom
och utslagning.

Europeiska rådet har under 2013 och 2014 för samtliga medlemsländers del fastställt rekommendationer
som styr det nationella beslutsfattandet. Rekommendationerna åt Finland gäller den offentliga ekonomins långsiktiga
hållbarhet, produktiviteten inom den offentliga servicen, minskandet av arbetslösheten och höjningen av
den faktiska pensionsåldern, ökandet av konkurrensen samt mångsidigare företagsstrukturer.

Regeringen överlåter nu det sjunde nationella Europa 2020-programmet. I programmet beskrivs hur de
nationella målen ska uppnås och hur EU:s rekommendationer tagits i beaktande. Uppgifterna som ges i
programmet möjliggör detaljerad granskning av Finland på EU-nivå.

Språkversioner: