Skip to content
Media

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vid ingången av 2020

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2019 11.44
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste idag lagen om grundandet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Lagen träder i kraft den 1 januari 2020 då det nya ämbetsverket Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder sin verksamhet.

Ämbetsverket uppstår då de uppgifter som åligger den nuvarande Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland sammanförs till en ny helhet vid Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralens namn ändras samtidigt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppgiften är att främja digitalisering och att förenhetliga handlingssätt

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till information och erbjuda tjänster för kundernas livshändelser. Riksomfattande handlingssätt, enhetlig praxis och möjligheter som skapas tack vare digitala handlingssätt kommer att prioriteras särskilt. Ämbetsverket blir en riksomfattande myndighet med flera regionala verksamhetsställen.

”Målet med reformen är att främja digitaliseringen och offentliga e-tjänster samt att utveckla samarbetet inom den offentliga förvaltningen i fråga om kundservicen. Ämbetsverkets namn illustrerar dess betydelse och uppgift som vägvisare för digitaliseringen”, fastslår kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

”Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kommer att bli en aktiv aktör som har ett omfattande verksamhetsfält och som främjar digitalisering. Vårt mål är att vi tack vare sammanslagningen kan erbjuda medborgarna ännu mera heltäckande, livssituationsbaserade tjänster och främja digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och hela det finländska samhället på ett kraftfullt sätt. Organiseringen av ämbetsverkets verksamhet kommer i gång på allvar nu när lagen stadfästs”, berättar Befolkningsregistercentralens överdirektör och den nya myndighetens kommande generaldirektör Janne Viskari.

Lagen om grundandet av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publiceras i sin helhet på regeringens beslutssida (på finska).

Ytterligare information:

Janne Viskari, överdirektör, Befolkningsregistercentralen, tfn 0295 535 022, janne.viskari(at)vrk.fi

Irja Peltonen, informationsdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 138, irja.peltonen(at)vm.fi

Maria Nikkilä, informationsråd, chef för digitaliseringsenheten, finansministeriet, tfn 0295 530 514, maria.nikkila(at)vm.fi

Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, finansministeriet, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Vad gör Befolkningsregistercentralen och magistraterna?

Befolkningsregistercentralen och magistraterna producerar i dagsläget mångsidiga tjänster åt myndigheter, företag och medborgare. Befolkningsregistercentralen svarar speciellt för Suomi.fi-tjänsterna, sakkunnigtjänster som rör informationshantering inom den offentliga förvaltningen samt för certifikattjänsterna och utvecklandet av befolkningsdatasystemet.

Magistraterna är tillsammans med Befolkningsregistercentralen registeransvariga inom befolkningsdatasystemet och de ansvarar för ett stort antal olika rättskyddstjänster samt för allmänna förvaltnings- och serviceuppgifter. Magistraterna fungerar bland annat som intressebevakningsmyndigheter och sköter notarius publicus uppgifter, civilvigslar och bestyrkande av köp.

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT