Skip to content
Media

Det föreslås att skatteavtalet mellan Finland och Portugal ska sägas upp

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2018 14.00
Pressmeddelande

Regeringen föreslår för riksdagen att skatteavtalet från år 1970 mellan Finland och Portugal ska sägas upp. I synnerhet de bestämmelser i avtalet som gäller beskattning av pensioner motsvarar inte Finlands nuvarande skatteavtalspolitik. Uppsägningen av skatteavtalet garanterar att avtalet inte längre tillämpas från ingången av 2019.

Mellan Finland och Portugal gäller ett skatteavtal, som ingicks 1970, och det begränsar t.ex. Finlands rätt att beskatta vissa pensioner som Finland betalar ut samt de inkomster som erhållits av uthyrning och försäljning av aktielägenheter som är belägna i Finland.

Man har länge försökt förnya skatteavtalet mellan länderna, och ett nytt avtal undertecknades följaktligen i november 2016. Det nya avtalets bestämmelser om pensioner samt om inkomster från försäljning och uthyrning av aktielägenheter stämmer överens med Finlands mål. 

"Det nuvarande skatteavtalet mellan Finland och Portugal motsvarar inte uppfattningen om en rättvis beskattning av pensioner. Därför föreslår statsrådet att avtalet sägs upp från ingången av 2019. Förhandlingarna om ett nytt skatteavtal fördes i en god anda. Jag hoppas att avtalet kan godkännas också i Portugal i tid, så att vi har ett nytt avtal i kraft när det gamla sägs upp", säger finansminister Petteri Orpo

Behandlingen av det nya avtalet inte ännu inledd i Portugals parlament

Det nya avtalet blir tillämpligt från ingången av 2019 endast, om det har godkänts av båda ländernas parlament och om länderna har underrättat varandra om godkännandet. Underrättelserna ska anlända till mottagaren senast 30 dagar innan kalenderåret 2018 går ut.

Portugals regering har inte ännu överlämnat det nya avtalet till parlamentet för behandling. Finlands riksdag och republikens president godkände avtalet i december 2016, och detta har Portugal underrättats om. 

Om Portugal inte godkänner det nya avtalet, tillämpas Finlands egen lagstiftning

Målet är att skatteavtalet från 1970 inte längre ska tillämpas från och med ingången av 2019. Avtalet måste sägas upp före utgången av juni 2018, om man vill att uppsägningen ska träda i kraft vid ingången av 2019.

Om avtalet från 1970 sägs upp och det nya avtalet träder i kraft, tillämpas det nya avtalet från ingången av 2019.

Om skatteavtalet från 1970 sägs upp men det nya avtalet inte träder i kraft, tillämpas Finlands egen lagstiftning. I praktiken innebär detta att skatteavtalet från 1970 inte längre begränsar Finlands rätt att tillämpa sin nationella skattelagstiftning. Följaktligen kan man i Finland i enlighet med den nationella lagstiftningen beskatta de inkomster som en i Finland bosatt person får från Portugal och de inkomster som en i Portugal bosatt person får från Finland. 

Finland och Portugal undertecknade ett nytt skatteavtal (pressmeddelande 7.11.2016)

Ytterligare information:

Antero Toivainen, regeringsråd, tfn 02955 30098, antero.toivainen(at)vm.fi