Skip to content
Media

Budgetförslaget för finansministeriets förvaltningsområde för 2019

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.8.2018 10.58 | Publicerad på svenska 10.8.2018 kl. 9.35
Pressmeddelande

Finansministeriet (FM) föreslår ett anslag på 17,4 miljarder euro för det egna förvaltningsområdet. Det är 223 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2018.

Av förvaltningsområdets anslag utgör stöden till kommunerna 48 procent, de statliga pensionerna och ersättningarna 29 procent, EU-avgifterna 12 procent, energiskattstöden 1,5 procent och de avgifter som betalas till landskapet Åland 1,5 procent. Av anslagen under huvudtiteln upptar ämbetsverkens omkostnader 8 procent.

Stöd till kommunerna

För statsandelen för kommunal basservice föreslår FM anslag på cirka 8,4 miljarder euro, vilket är cirka 181 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2018.

Statsandelen minskar bland annat på grund av ett tilläggsavdrag på 29 miljoner euro i samband med konkurrenskraftsavtalet, en justering av kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten på 216 miljoner euro, en minskning av kommunernas uppgifter på 33 miljoner euro samt en överföring på 40 miljoner euro till incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna. Kommunerna kompenseras för minskade skatteinkomster genom ett tillägg på 138 miljoner euro i statsandelen för kommunal basservice. Vid dimensioneringen av anslaget för statsandelen beaktas också regeringsprogrammet och andra åtgärder som inverkar på kommunernas utgifter. Kommunernas utgifter minskar bland annat till följd av den regionala centraliseringen av den specialiserade sjukvården och den besparing som uppstår av att familje- och närståendevården utvecklas. Tillägget anvisas däremot till att utveckla barnskyddet och familjevården, till hemvården av äldre och till tjänster som tillhandahålls veteraner i hemmet.

Statens pensionsutgifter och ersättningar

För pensioner och ersättningar som betalas av staten föreslås anslag på 5,08 miljarder euro, vilket är 129 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2018. Ökningen beror i huvudsak på att pensionsvolymen har ökat och på indexjusteringar av pensionerna.

För ersättningar enligt lagen om olycksfall i militärtjänst föreslås 2,5 miljoner euro.

Beskattningen och Tullen

För Skatteförvaltningens och Tullens omkostnader föreslår FM anslag på sammanlagt 582 miljoner euro. I utgifterna ingår 12 miljoner euro omkostnader för det nationella inkomstregistret. Dessutom föreslås ett förslagsanslag på 36 miljoner euro för återbetalning av skatter och för ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.

Landskaps- och vårdreformen

För förberedelser av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen föreslås ett anslag på 213 miljoner euro. Finansiering anvisas för

  • beredningen av reformen och kostnaderna för den temporära förvaltningen och för landskapen

  • förändringsledarskapet

  • utvecklingen av informationssystemen och informationsförvaltningen samt för förändringsarbetet

  • inrättandet av landskapens gemensamma servicecenter och för deras verksamhet.

Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

FM föreslår ett anslag på totalt 87 miljoner euro för statistikväsendet, statens ekonomiska forskning och registerförvaltningen. Det föreslås att 49 miljoner euro av anslaget anvisas för Statistikcentralens omkostnader, 30 miljoner euro för Befolkningsregistercentralens omkostnader och 3 miljoner euro för Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader. Dessutom föreslås ett förslagsanslag på 5 miljoner euro för utgifter för elektronisk identifiering.

Statens regional- och lokalförvaltning

För Skatteförvaltningens och Tullens omkostnader föreslår FM sammanlagt 80 miljoner euro. Det föreslås också 2,5 miljoner euro för kostnaderna för projektet för att inrätta Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova).

Tjänster för statssamfundet

För tjänster för statssamfundet föreslås ett anslag på 37 miljoner euro. I anslaget ingår omkostnaderna för Statskontoret, Palkeet och Valtori samt  Senatfastigheters investeringsfullmakt. Största delen av tjänsterna finansieras som avgiftsbelagd verksamhet enligt självkostnadsprincipen. Utöver detta producerar Statskontoret centraliserade tjänster för staten bland annat för medelsanskaffningen och centralbokföringen.

Se också: Finansminister Petteri Orpos förslag till statsbudget för 2019 (samtliga ministeriers förvaltningsområden)

Ytterligare information:

Jan Holmberg, ekonomichef, tfn 0295 530 156, [email protected]