Skip to content
Media

Begäran om utlåtanden: utkast till förordning om stöd för energiinvesteringar 2022–2026 enligt Finlands återhämtnings- och resiliensplan

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2021 15.50
Pressmeddelande
Kuvassa rahapino ja taimi

Ett utkast till statsrådets förordning om stöd för energiinvesteringar 2022–2026 enligt Finlands återhämtnings- och resiliensplan har färdigställts. Arbets- och näringsministeriet tar emot utlåtanden om utkastet fram till den 20 oktober 2021 på webbplatsen Utlåtande.fi

Genom stödprogrammet främjas energiinvesteringar och projekt för energiinfrastruktur som minskar växthusgasutsläppen i vårt land och som stöder målet om koldioxidneutralitet 2035. Ett annat mål är att minska de tekniska och ekonomiska riskerna i anslutning till förnybar energi och ny teknologi bland annat för projekt som gäller väte. 

Enligt förordningen kan stöd beviljas sådana projekt för energiinfrastruktur, ny telnologi, produktion och lagring av koldioxidsnålt väte, avskiljning och användning av koldioxid samt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer, som anges i Finlands återhämtnings- och resiliensplan.

I förordningen föreskrivs det bland annat om vilka projekt som kan få stöd, om förutsättningarna för godkännande, om stödnivåerna och om godtagbara kostnader. Därtill fastställs tidsfrister för när projekten ska slutföras och resultaten rapporteras. Tidsfristerna baserar sig i främsta hand på EU-förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens och på Finlands återhämtnings- och återhämtningsplan.

Beslut om beviljande av stöd fattas av arbets- och näringsministeriet och av innovationsfinansieringsverket Business Finland utifrån de villkor som anges i förordningen. Dessutom ska Business Finland besluta om beviljande av stöd för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (Important Projects of Common European Interest) som gäller väte.

EU:s förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens utfärdades den 12 februari 2021. Syftet är att stödja medlemsstaternas återhämtning efter coronakrisen. För att få ekonomiskt stöd ska medlemsstaterna lägga fram en nationell återhämtnings- och resiliensplan. Den finländska planen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Programmet stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. 

Inom de delområden som faller under planens pelare för grön omställning är avsikten att stödja investeringar i energiinfrastruktur, återvinning av spillvärme, ny teknologi, elektrifiering av industrin och väteprojekt.

Ytterligare upplysningar: 
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 472 0706, inkeri.lilleberg(at)gov.fi
Nicoleta Kaitazis, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 434 5386, nicoleta.kaitazis(at)gov.fi