Skip to content
Media

EU-ordförandeskapet
Finland lyfter fram konkurrenskraft, klimat och säkerhet i ekonomiska och finansiella frågor

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2019 8.15
Pressmeddelande
Mika Lintilä.

Finland presenterar arbetsprogrammet för sitt ordförandeskap för EU-ländernas finansministrar i Bryssel tisdagen den 9 juli. Ordförande för mötet i Ekofinrådet är finansminister Mika Lintilä.

”Som ordförande strävar vi efter att förbättra unionens konkurrenskraft och sociala inkludering, att i hög grad bromsa klimatförändringarna och att skydda medborgarna i Europa mot inre och yttre hot. I det här arbetet har också sektorn för ekonomiska och finansiella frågor en betydande roll”, säger minister Lintilä.

Kapitalmarknadsunionen ska utvecklas

När det gäller finansmarknadsärenden fortsätter Finland arbetet med att stärka bankunionen och att utveckla kapitalmarknadsunionen. Målet är att förbättra den europeiska banksektorns hållbarhet och flexibilitet och att öka gränsöverskridande investeringar.

Finland strävar bland annat efter att

  • inleda diskussioner om en färdplan för kapitalmarknadsunionen
  • främja de lagstiftningsärenden som är oavslutade i rådet, till exempel helheten hållbar finansiering
  • uppnå enighet med Europaparlamentet och kommissionen om EU-regleringen av gräsrotsfinansiering
  • förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism samt hybrid- och cyberhot inom finanssektorn.

EU2019FI-bakgrund:

Hållbar finansiering: hållbarhetsklassificering i investeringsprocessen
Gräsrotsfinansiering över gränserna: ökade finansieringsmöjligheter för företag
Gemensamma insatser för motverkande av hybridhot

Effektiv och rättvis beskattning

Finland främjar en rättvis, enkel och effektiv beskattning, som stöder ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Samtidigt har Finland för avsikt att fortsätta arbetet med att hindra skattebedrägeri och kringgående av skatt.

Under Finlands EU-ordförandeskap diskuteras bland annat

  • mervärdesbeskattning
  • energibeskattning och annan punktbeskattning
  • ett effektivt och rättvist världsomfattande skattesystem
  • en gemensam bolagsskattebas
  • beskattningen av digital ekonomi.

I fråga om samordning av den ekonomiska politiken strävar Finland efter en enkel och effektiv ram där varje medlemsland svarar för sin egen ekonomiska politik.

Finansministrarna aktivare med i klimatarbetet

Finland har för avsikt att lyfta fram att EU-finansministrarnas roll vid bromsandet av klimatförändringarna bör bli större. Målet är att utarbeta en gemensam handlingsplan för ministrarna.

Säkerheten i Europa hänger samman med utveckling av ett europeiskt system för utvecklingsfinansiering tillsammans med utrikesrådet. Det här arbetet har som mål att ta itu med de underliggande orsakerna till migrationen i Mellanöstern och Afrika.

Landsspecifika rekommendationer för medlemsländerna

Det är meningen att rådet ska anta landsspecifika rekommendationer för medlemsländerna. Rekommendationerna är en del av den europeiska planeringsterminen, som är en årscykel för samordning av medlemsländernas ekonomiska politik och finanspolitik.

Dessutom finns på rådets dagordning en lägesrapport om de egna medlen, det vill säga intäkterna, i EU:s nya budgetram. I egenskap av ordförande har Finland som mål att förtydliga diskussionen om eventuella nya egna medel.

Måndagen den 8 juli deltar minister Lintilä i Eurogruppens möte. Finland är inte ordförande för mötet, eftersom gruppen har en permanent ordförande.

Rådets punkter på dagordningen (rådets sidor uppdateras efter mötet)
Eurogruppens punkter på dagordningen (rådets sidor uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn +358 400 510 304, martti.salmi(a)vm.fi
Niina Nurkkala, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 347 2661
medietjänst under EU-ordförandeskapet, tfn +358 295 530 269, press(a)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) är en av rådets konstellationer. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde och oftast i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Beskattning Ekonomiska utsikter Finansmarknaderna Mika Lintilä