Skip to content
Media

Minister Orpo:
Finansieringen av hållbar utveckling följs upp

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.8.2018 15.41
Nyhet

Finland är ett av de första länderna som inkluderar hållbar utveckling i statsbudgeten.

Budgetpropositionen för 2018 var den första som innehöll beskrivningar om hur hållbar utveckling genomförs på de olika förvaltningsområdena. Beskrivningarna per förvaltningsområde ingår också i budgetpropositionen för 2019 och i dem har man strävat efter att allt bättre identifiera beröringspunkterna med budgetanslagen.

"Det finns en stark politisk vilja att uppnå målen för hållbar utveckling. Att inkludera principen om hållbar utveckling i budgetförslaget åskådliggör hur skattebetalarnas pengar används för att främja de mål för hållbar utveckling som Finland har valt att sträva efter", konstaterar finansminister Petteri Orpo.

Hur syns målen för hållbar utveckling i budgetpropositionen för 2019?

  • I motiveringen till huvudtiteln presenteras relationen mellan anslagen och hållbar utveckling bättre än förr. Motiveringen till huvudtiteln innefattar Finlands båda insatsområden, (Ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland och Ett jämlikt, jämställt och kunnigt Finland), samt relationen till Agenda2030.

  • Ett nytt element i propositionen är en separat analys som fokuserar på anslagskopplingarna inom kärnområdet Ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland. I analysen uppskattas vilka anslag som helt konkret stöder uppnåendet av målen inom detta kärnområde. Analysen baserar sig på den allmänna motiveringen i budgetpropositionen.

  • I budgetpropositionen och budgetöversikten granskas dessutom vissa viktiga skatteintäkter som är betydelsefulla med tanke på målsättningen om ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland.

  • Den allmänna motiveringen innehåller också en på tidigare utredningar baserad kvalitativ bedömning av stöd som är skadliga för miljön.

  • Budgetöversikten kommer också att fokusera på frågor som har ett samband med hållbar utveckling.

Arbetet har väckt omfattande internationellt intresse. Idéer om hur hållbar utveckling allt bättre ska kunna beaktas i statsbudgeten har tagits fram i samarbete med tjänstemän, intresseorganisationer och frivilligorganisationer.

Finansministeriet vill vidareutveckla iakttagandet av hållbar utveckling i statsbudgeten. Det är viktigt att ta ett steg i taget på vägen mot en modell som lämpar sig för Finland. Målet är att budgetberedning som bygger på hållbar utveckling ska bli ett effektfullt verktyg som finländarna kan presentera ute i världen.

Tidsplanen för beredningen av statsbudgeten för 2019

Finland föregångare när det gäller budgetering av hållbar utveckling

Ytterligare information: 

Elisa Tarkiainen, specialmedarbetare, tfn 0295 530 589, [email protected]
Johanna von Knorring, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 232, [email protected]

Finanspolitiken Petteri Orpo