Skip to content
Government and ministries Media

Kommunerna föreslås få coronastöd också i den sjunde tilläggsbudgeten

Finansministeriet
23.10.2020 16.44 | Publicerad på svenska 26.10.2020 kl. 15.26
Pressmeddelande

I den sjunde tilläggsbudgeten för 2020 föreslås för kommunerna ett stöd på sammanlagt 750 miljoner euro och för sjukvårdsdistrikten ett stöd på 200 miljoner euro för att täcka kostnaderna för coronaepidemin. Syftet med stöden är att trygga den kommunala basservicen, hjälpa till att öka på tjänster som är väsentliga med tanke på hanteringen av koronaepidemin och säkerställa att regeringens hybridstrategi lyckas.

Regeringen enades om stöden i samband med budgetförhandlingarna 2021. Staten har redan tidigare i år i olika tilläggsbudgetar anvisat kommunerna ett omfattande stödpaket på 1,4 miljarder euro för att trygga basservicen.

355 miljoner euro anvisas för genomförandet av hybridstrategin

För  de direkta kostnader som orsakas av testning och spårning av coronasmittor föreslås det ett tillägg av engångsnatur på 350 miljoner euro till statsandelarna för kommunal basservice. För motsvarande kostnader i landskapet Åland föreslås 5 miljoner euro.

Syftet med stödet är att göra det möjligt för kommunerna att åtgärda coronaepidemin i enlighet med hybridstrategin. Med hjälp av anslaget kan kommunerna bland annat upprätthålla behövliga åtgärder i anslutning till testning och höjning av testningskapaciteten samt spårning, karantän och vård av patienter. Anslaget är avsett att ersätta sjukvårdsdistriktens kommunfakturering för kostnader som orsakas av coronan.

Fördelningsgrunden för det statsandelstillägg som är avsett för genomförande av hybridstrategin är antalet tester per sjukvårdsdistrikt. Stödet avisas inom respektive sjukvårdsdistrikt till de kommuner som hör till sjukvårdsdistriktet med ett lika stort belopp per invånare. Stödet fördelas som en ökning av statsandelen för basservice, eftersom det sättet har konstaterats vara administrativt sett enklast och snabbast.

För statsandelar för basservice föreslås 400 miljoner euro

För statsandelarna för kommunal basservice föreslås dessutom ett tillägg av engångsnatur på 400 miljoner euro. Tillägget fördelas på samma sätt som det stöd som anvisats i den fjärde tilläggsbudgeten: 1/3 fördelas jämnt per invånare och 2/3 vid redovisningen av kommunalskatten på basis av de utdelningsandelar som tillämpas under innevarande år. 4,3 miljoner euro av den ökade statsandelen fördelas dock på basis av antalet invånare i åldern 13–15 år för att ersätta upphandlingen av masker för skolelever. 

Sjukvårdsdistrikt understöds med 200 miljoner euro

För sjukvårdsdistrikten föreslås ett stöd på 200 miljoner euro, som delas ut i form av statsunderstöd. Understödet är avsett att täcka kostnaderna för behandlingen av coronapatienter och beredskapen inför pandemin samt sjukvårdsdistriktens eventuella underskott på grund av coronavirussituationen. 

Understödet fördelas på samma grunder som det stöd av samma storlek som anvisats i den fjärde tilläggsbudgeten: 4/5 fördelas i förhållande till invånarantalet och 1/5 på basis av tester, intensivvård- och bäddavdelningsdygn.

Stödet till kommunerna fortsätter år 2021

Statsandelarna för basservice ökas år 2021 med ett engångsbelopp på 280 miljoner euro och statsandelen enligt prövning med 20 miljoner euro. Höjningen av utdelningen av samfundsskatten fortsätter 2021, vilket stärker den kommunala ekonomin med 550 miljoner euro. Regeringen har dessutom förbundit sig att ersätta de testnings- och spårningskostnader som genomförandet av hybridstrategin medför för kommunerna till fullt belopp.

Ytterligare information:

Minna Salminen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 050 445 5350, minna.salminen(at)vm.fi
Tanja Rantanen, finansråd (statsandelarna), tfn 02955 30338, tanja.rantanen(at)vm.fi
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd (stöd för sjukvårdsdistrikten), tfn 02 955 30018, minna-marja.jokinen(at)vm.fi