Skip to content
Media

Valtioneuvoston selonteko
Tietopolitiikasta uusi politiikka-alue Suomeen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2018 11.33
Tiedote

Hallitus hyväksyi 5.12. Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella -selonteon. Selonteko on alku uudelle yhteiselle politiikka-alueelle, tietopolitiikalle. Tietopolitiikaksi voidaan kuvata politiikkatoimia, joilla tiedon hyvää hallintaa ja tehokasta hyödyntämistä edistetään.

Kyseessä on kattava tietopolitiikkaa ja tekoälyä yhdessä käsittelevä selonteko. Aiheita lähestytään monipuolisesti etiikan, talouden, turvallisuuden ja yhteiskunnallisten vaikutusten kautta. Tarkastelu kattaa kansalaisen, julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin näkökulmat. Selonteko toimii yhteiskunnallisen keskustelun avaajana. Selonteko sisältää linjauksia tarvittaviksi toimiksi tiedon hyödyntämiseksi entistä tehokkaammin.

Tietopolitiikan visiona on, että Suomessa tieto ja teknologia palvelevat ihmistä. Tietopoliittiset toimet tähtäävät siihen, että suomalaiset uskaltavat omaksua, soveltaa ja hyödyntää teknologioita parantamaan elämänlaatua, helpottamaan palveluiden saatavuutta ja käyttöä sekä tehostamaan kilpailukykyä ja arvonlisäystä.

Selonteossa huomioon yksilön oikeudet omiin tietoihin

Tietopoliittisen selonteon teemoina ovat muun muassa tietopolitiikan määrittäminen, tekoälyn hyödyntäminen laajasti, tekoälyn osaamistarpeet sekä alusta- ja datatalous.

Tietopoliittisen selonteon linjauksissa nostetaan esiin muun muassa yksilön oikeuksien vahvistaminen omien tietojen hallintaan ja hyödyntämiseen. Selonteossa otetaan myös kantaa muun muassa robotteihin ja tekoälyjärjestelmiin, jotka tulisi rakentaa edistämään hyvinvointia, kunnioittamaan henkilön autonomiaa, yksilöiden perusoikeuksia ja oikeudenmukaisuuden vaatimuksia sekä välttämään kärsimyksen tuottamista.

Eri hallinnonaloilla on meneillään runsaasti erilaisia aiheeseen liittyviä hankkeita. Tietopolitiikan tehtävänä on vahvistaa näiden yhteiset tavoitteet.

Suomesta edelläkävijä tietopolitiikassa ja tekoälyn soveltamisessa

Tietopoliittinen selonteko tukee pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitetta Suomesta johtavana maana tekoälyn soveltamisessa ja tietopolitiikassa. Suomi on selonteollaan kansainvälisesti edelläkävijä eettisen tietopolitiikan voimakkaassa painottamissa.

Selonteon ja siihen liittyvän keskustelun pohjalta Suomeen muodostetaan kantaa, jonka pohjalta Suomi pyrkii vaikuttamaan tiedon hyödyntämisen kansainväliseen toimintaympäristöön, sitoumuksiin ja sääntelyyn.

Suomella on yhdessä muiden EU-maiden kanssa mahdollisuus rakentaa vahvoihin eettisiin periaatteisiin pohjaavan tietopolitiikan ja tekoälystrategian avulla kilpailukykyä. Tekoäly tarvitsee laadukasta tietoa, jotta sen ratkaisuihin voidaan luottaa.

Selonteon valmistelussa on pyritty mahdollisimman avoimeen ja laajaan yhteistyöhön. Valmistelua on johtanut kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen johdolla toiminut erillinen tieto- ja tekoäly ministerityöryhmä. Valmistelun tukena on ollut kaikkien ministeriöiden edustajista koostuva valmisteluryhmä ja kirjoittamisesta on vastannut sihteeristö.  Selonteon valmisteluun on osallistunut laaja noin 200 henkilön asiantuntijaverkosto yhteiskunnan eri osa-alueilta.

Selonteon jälkeen tietopolitiikkatyötä jatketaan tekemällä tiekartta konkreettisista toimenpiteistä tietopolitiikan toteuttamiseksi.

Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä julkaistaan hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella -selonteko

Lisätietoja

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, tuomas.vanhanen(at)vm.fi, puh 02955 30216

Alivaltiosihteeri, valmisteluryhmän puheenjohtaja Päivi Nerg, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Johtava asiantuntija, sihteeristön puheenjohtaja Olli-Pekka Rissanen, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi, puh. 02955 30364

Tietopoliittisesta selonteosta vm.fissä

Twitterissä aihetunnisteella #tietopolitiikka

Tietopolitiikan määritelmä: Yhteisesti sovitut periaatteet ja linjaukset tietojen tuottamista, hankintaa, liikkumista, avaamista, jakamista, käyttöä, ylläpitoa ja säilyttämistä koskevista toimintatavoista ja menettelyistä.

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT