Skip to content
Media

Statsrådets redogörelse
Informationspolitik nytt politikområde i Finland

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 11.33
Pressmeddelande

Regeringen godkände den 5 december 2018 redogörelsen Etisk informationspolitik i AI-tidsåldern. Redogörelsen är början till ett nytt gemensam politikområde, informationspolitiken. Politikåtgärder som främjar god informationshantering och effektivt utnyttjande av information kan beskrivas som informationspolitik.

Det är fråga om en täckande redogörelse om informationspolitik och AI. Temana behandlas på ett mångsidigt sätt ur etiskt, ekonomiskt, säkerhetsmässigt och samhälleligt perspektiv. Granskningen omfattar såväl medborgarnas som den offentliga förvaltningens och den privata sektorns synvinklar. Redogörelsen fungerar som öppningsanförande till en samhällelig debatt. Redogörelsen innehåller riktlinjer till åtgärder som behövs för att utnyttja information på ett allt effektivare sätt.

Den informationspolitiska visionen är att information och teknik betjänar människorna. Målet med de informationspolitiska åtgärderna är att finländarna vågar tillägna sig, tillämpa och utnyttja teknik som förbättrar livskvaliteten, underlättar tillgången till och användningen av service och som effektiviserar konkurrenskraften och värdeökningen.

Redogörelsen tar i beaktande individens rätt till egna uppgifter

Teman i informationspolitiska redogörelsen är bl.a. en definiering av informationspolitiken, hur AI kan utnyttjas på bred front, kunskapsbehoven i fråga om AI samt plattforms- och dataekonomi.

Informationspolitiska redogörelsen innehåller riktlinjer om till exempel individens rätt till hantering och utnyttjande av egna uppgifter. Redogörelsen tar också ställning bland annat till robotar och AI-system som borde konstrueras i syfte att främja välfärden, respektera personlig autonomi, individers grundläggande rättigheter och krav på rättvishet, samt att undvika orsakande av lidelse.

På olika förvaltningsområden pågår många olika projekt som anknyter till temat och informationspolitikens uppgift ska vara att förstärka de gemensamma målen för dessa.

Finland till en föregångare inom informationspolitik och tillämpning av AI

Informationspolitiska redogörelsen stödjer regeringen Sipiläs mål om att göra Finland till föregångare inom informationspolitik och tillämpning av AI. Finland är tack vare sin redogörelse en internationell föregångare när det gäller kraftigt betonande av etisk informationspolitik.

Redogörelsen och debatten om den ska utgöra grunden för en ståndpunkt utifrån vilken Finland försöker påverka den internationella omgivningen, utfästelserna och lagstiftningen som gäller utnyttjande av information.

Finland har tillsammans med andra EU-länder en möjlighet att skapa konkurrenskraft med hjälp av en AI-strategi och informationspolitik som baserar sig på starka etiska principer. Pålitlig artificiell intelligens behöver information av hög kvalitet.

Redogörelsen har beretts så öppet och i så omfattande samarbete som möjligt. Beredningen har letts av en separat informations- och AI-ministergrupp som letts av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen. Beredningen har understötts av en beredningsgrupp med företrädare för samtliga ministerier, och redogörelsen har skrivits av ett sekretariat. Ett omfattande nätverk av ca 200 sakkunniga från olika samhälleliga sektorer har deltagit i beredningen av redogörelsen.

Efter redogörelsen fortsätter det informationspolitiska arbetet med en färdplan över konkreta åtgärder för genomföring av informationspolitiken.

Statsrådets redogörelse om informationspolitik och AI publiceras på regeringens beslutssida.

Etisk informationspolitik i AI-tidsåldern -redogörelsen

Ytterligare information

Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tuomas.vanhanen(at)vm.fi,  tfn 02955 30216

Päivi Nerg, understatssekreterare, ordförande för beredningsgruppen, förnamn.efternamn (at) vm.fi

Olli-Pekka Rissanen, ledande sakkunnig, sekretariatets ordförande, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi, tfn 0295 530 364

Informationspolitiska redogörelsen på FM:s webbplats

Twitter: #informationspolitik

Informationspolitik: Gemensamt överenskomna principer och riktlinjer för förfaringssätt och praxis i fråga om producering, upphandling, rörelse, öppnande, delning, underhåll och förvaring av information.

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT