Skip to content
Media

Arvioitsijaryhmä:
VATT:n tutkimus on korkeatasoista, mutta päätöksenteon tukemista tulee kehittää

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2020 11.00
Tiedote

Kansainvälinen arvioitsijaryhmä laati arvion Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) toiminnasta. Ryhmä luovutti arviointiraporttinsa valtiovarainministeriölle perjantaina 14. helmikuuta.

Arvioitsijaryhmä tarkasteli VATT:n tieteellistä toimintaa, yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja laatua suhteessa sille asetettuihin tehtäviin ja tavoitteisiin.

VATT:n tutkimus akateemisesti korkeatasoista ja luotettavaa

Arviointiryhmän mukaan VATT:n toiminta on muuttunut merkittävästi vuodesta 2007, jolloin tutkimuksen akateemisen tason nostamista pidettiin yhtenä VATT:n keskeisistä kehittämiskohteista. Nyt VATT:n tutkimus on arvioinnin mukaan akateemisesti korkeatasoista ja luotettavaa sekä kohdistuu päätöksenteon näkökulmasta merkityksellisiin ilmiöihin.

VATT on myös sopeutunut hyvin valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistuksen seurauksena tapahtuneisiin muutoksiin tutkimusrahoituskentässä: VATT on pärjännyt hyvin ulkoisen tutkimusrahoituksen hauissa ja jatkanut yhteistyön tiivistämistä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.

VATT:n tukea politiikkatoimien ennakkoarvioinnissa tulee vahvistaa

VATT:n rooli ja vaikuttavuus voisivat olla nykyistä vahvempia poliittisen päätöksenteon tukemisessa, kuten uudistusten valmistelussa ja ennakkoarvioinnissa. Nykytilanne johtuu osin siitä, että VATT:n tutkimustoimintaa on päätetty tietoisesti suunnata tutkimukseen, joka tähtää artikkeleiden julkaisuun vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Vaikuttavuuden kannalta oleellista on myös, miten valtiovarainministeriö ja muut ministeriöt viestivät tieto- ja tutkimustarpeistaan VATT:lle.

Arviointiryhmän keskeinen ehdotus on, että VATT:n tukea politiikkatoimien ennakkoarvioinnissa vahvistetaan. On kuitenkin tärkeää, että VATT:n pääasiallinen fokus säilyy akateemisen tutkimustiedon tuottamisessa. Ennakkoarvioinnin kehittämisen kannalta on keskeistä, että keskustelulle tieto- ja tutkimustarpeista luodaan systemaattiset puitteet ja valtiovarainministeriön ja VATT:n johto sitoutetaan kehittämistyöhön.

Arviointiryhmä kehottaa myös pohtimaan VATT:n resurssien keskittämistä pienempään määrään tutkimusteemoja tai vaihtoehtoisesti VATT:n resurssien lisäämistä. VATT:lla voisi olla rooli pohdittaessa poliittisten päätösten arviointiin käytettävien kvantitatiivisten mallien ylläpitoa ja kehittämistä.

VATT:n tieteellinen arviointi on tehty valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Arvioitsijaryhmän jäsenet ovat professori emeritus Vidar Christiansen Oslon yliopistosta, professori Olof Åslund IFAU-instituutista (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering), taloustieteiden tohtori Vesa Vihriälä ja johtaja Raija Volk, joka toimi myös ryhmän puheenjohtajana. VATT:n toiminnasta on teetetty arviointiraportti myös vuosina 2007 ja 1995.

Arviointiraportti: International Evaluation of the VATT Institute for Economic Research. Report of the Evaluation Panel

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Ilari Valjus, puh. 0295530093, ilari.valjus(at)vm.fi

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö valtionvarainministeriön hallinnonalalla. VATT arvioi politiikkatoimien vaikutuksia yksilöihin, kotitalouksiin ja yrityksiin hyödyntämällä laajoja rekisteriaineistoja ja tilastollisia menetelmiä. VATT toimii myös asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa ja talouspolitiikan arvioinnissa.